Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Hoạt động PBGDPL
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021
11/09/2019 12:00:00

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn hướng dẫn số 2500/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”, ngày 03 tháng 9 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Số 3063/KH-UBND triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án với các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 được ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1101/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 1171/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các Sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Phối hợp với Sở Tài chính chuyển nguồn cấp cho xây dựng tủ sách pháp luật hàng năm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho việc phục vụ thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp triển khai xây dựng, duy trì, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL hoặc chuyên mục PBGDPL trên Cồng/Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương; Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; Kịp thời báo cáo kết quả về Ủy ban nhân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung).

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập, vận hành chuyên mục PBGDPL trên Trang/Cổng thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động PBGDPL trên môi trường mạng internet theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL) gửi về Sở Tư pháp trước theo quy định.
Các tin mới hơn
Ngành Tư pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường tiếp cận pháp luật cho người dân góp phần hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh(17/10/2019)
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2019(17/10/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”(12/09/2019)
Các tin cũ hơn
Một số kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(14/08/2019)
Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật(29/07/2019)
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 – Mốc son lịch sử của thể chế dân chủ Việt Nam(20/06/2019)
Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và pháp luật về phòng, chống tham nhũng(20/06/2019)
Hải Dương: Phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Biển Việt Nam(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH