Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Văn bản QPPL liên quan đến hỗ trợ DN
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
20/10/2015 12:00:00

Ngày 10/09/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về hợp đồng chuyển nhượng mua nhà, công trình xây dựng có sẵn…

Theo Nghị định này thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây goi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này; Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định như trên phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của vốn pháp định.
Theo Nghị định, các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm: Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 02 quy định Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 03 quy định Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo mẫu số 04a và Mẫu 04b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn
 
Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy định tại Mục 4 Chương II Luật Kinh doanh bất động sản có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đó cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận.
Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký với bên cho thuê mua. Đối với trường hợp là nhà ở thì thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; trường hợp thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 và thay thế Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006./.
Các tin mới hơn
Quy định mới về tổ hợp tác(14/10/2019)
Bộ Tư pháp công bố 02 TTHC mới trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(03/08/2019)
Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(01/08/2019)
Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020(12/06/2019)
Các Điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp(10/06/2019)
Các tin cũ hơn
Tạm trú tại Việt Nam quá 90 ngày không phải xin cấp lại thị thực(04/06/2012)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH