Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Hải Dương ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
21/06/2019 10:24:30

Nội dung cơ bản của Quy chế:

Sau gần 04 năm thi hành Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định như: các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý VPHC, phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC với cơ quan Tư pháp về cơ bản đã kịp thời và chặt chẽ…
Tuy nhiên, thực tế việc phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đạt được kết quả như yêu cầu đặt ra đối với công tác này, cụ thể như trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC (tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý VPHC; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức VPHC; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC; cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và thực hiện thống kê về xử lý VPHC; xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC). Những hạn chế, tồn tại đối với công tác này có nguyên nhân do việc phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đã được các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và Bộ Tư pháp báo cáo trong Kết luận kiểm tra.

(Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại huyện Ninh Giang)
Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong thời gian tới và phù hợp với các quy định của Trung ương mới ban hành trong thời gian qua, ngày 04/6/2019, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2019 (thay thế Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015).
Nội dung cơ bản của Quy chế:
Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gồm 14 Điều, chia thành 03 Chương:
- Chương I, Quy định chung (gồm 05 Điều, từ Điều 1 - 5): Quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc phối hợp; nội dung phối hợp và hình thức phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Chương II, Trách nhiệm phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương (gồm 07 Điều, từ Điều 6 - 12): Quy định về trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý VPHC; thực hiện giải quyết, xử lý các vụ việc VPHC (trong đó có quy định việc thực hiện giải quyết, xử lý đối với hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng); công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt VPHC đối với cá nhân, tổ chức; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC; cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và thực hiện thống kê về xử lý VPHC; xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.
- Chương III, Tổ chức thực hiện (gồm 02 Điều, từ Điều 13 - 14): Quy định về kinh phí thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này./.
 
Các tin mới hơn
Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tháng 10 năm 2019(18/10/2019)
Huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều(11/10/2019)
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2019 (01/10/2019)
Một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2019(30/08/2019)
Các tin cũ hơn
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/06/2019)
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh(20/06/2019)
UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(20/06/2019)
Triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/06/2019)
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH