Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Bổ trợ tư pháp
Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/06/2019 08:55:47

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch triển khai, kịp thời tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết

Triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013; Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ngày 04 tháng 05 năm 2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 717/KH-UBND về triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung cơ bản sau: 1. Sở Tư pháp chủ trì cùng các các đơn vị liên quan như Công an tỉnh, Toà án, Viên kiểm sát tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phổ biến, quán triệt (xây dựng các chuyên trang, chuyên mục) triển khai Luật Giám định tư pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình (Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013) 2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định tư pháp do Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Giám định tư pháp (Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013). 3. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan khảo sát, đánh giá về thực trạng (sau khi thực hiện Đề án 258 năm 2010 của Chính phủ) đề xuất các biện pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. (Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013). 4. Triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Giám định tư pháp về kiện toàn tổ chức bộ máy giám định tư pháp, về chi phí giám định tư pháp, chi phí người làm chứng, người phiên dịch và chính sách đãi ngộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành chủ quản có trách nhiệm tạo điều kiện về mọi mặt cho Tổ chức Giám định tư pháp, giám định viên Tư pháp hoạt động; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh xem xét tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc, kinh phí để phục vụ công tác giám định tư pháp; phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất tăng cường biên chế, cán bộ phục vụ công tác giám định tư pháp. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch triển khai, kịp thời tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
Các tin mới hơn
Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở(08/10/2019)
Tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương(08/10/2019)
Hội nghị tập huấn pháp luật về giám định tư pháp(26/07/2019)
Thực hiện Luật Luật sư và Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020, sáng ngày 03/7/2015, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ ký kết "Quy chế phối hợp(20/06/2019)
Sở Tư pháp Hải Dương tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp năm 2013(20/06/2019)
Các tin cũ hơn
Hội nghị giao ban công chứng Quý I năm 2013(20/06/2019)
Sửa đổi Luật Công chứng: Nâng cao chất lượng hoạt động công chứng(20/06/2019)
Tổng kết công tác của Hội công chứng(20/06/2019)
Sẽ có Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức công chứng viên(20/06/2019)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị giao ban công tác công chứng.(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH