Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Tin hoạt động trợ giúp pháp lý
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý
23/06/2016 12:00:00

Ngày 23/6/2016, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch).

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Trợ giúp viên pháp lý và áp dụng đối với viên chức Trợ giúp viên pháp lý làm việc tại các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
Viên chức đã được bổ nhiệm ngạch Trợ giúp viên pháp lý theo quy định hiện hành, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II (mã số V02.01.01) đối với viên chức đang giữ ngạch Trợ giúp viên pháp lý chính (mã số 03.289).
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng III (mã số V02.01.02) đối với viên chức đang giữ ngạch Trợ giúp viên pháp lý (mã số 03.290).
Đối với viên chức đang làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và hiện giữ ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) hoặc tương đương thì tiếp tục được giữ ngạch hiện hưởng.
Trường hợp viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch Trợ giúp viên pháp lý quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BNV, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm cử viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BNV, Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý và Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 08/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý.
Các tin mới hơn
Kiểm tra liên ngành công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 (07/10/2019)
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trợ giúp pháp lý(20/06/2019)
Phòng Tư pháp huyện Bình Giang phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động(20/06/2019)
Các tin cũ hơn
Phòng Tư pháp huyện Bình Giang phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động(11/08/2014)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh(25/06/2014)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam(17/01/2014)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương: 15 năm xây dựng và trưởng thành(15/08/2013)
Quy định mới của Bộ Tư pháp về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Trợ giúp viên pháp lý chính(27/12/2012)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH