Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam
22/08/2019 02:54:23

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và Kế hoạch triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019) với mong muốn cùng với các đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành góp phần xây dựng ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 và những năm tiếp theo, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật đã chủ động, tích cực tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Ngay từ cuối năm 2018, phòng đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4589/KH-UBND ngày 25/12/2018 về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhKế hoạch số 47/KH-UBND ngày 07/01/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Đồng thời, để triển khai thống nhất, đạt kết quả trong ngành Tư pháp, phòng cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019.

- Để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch nêu trên, phòng đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện đối với các lĩnh vực trên (Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 về thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật).

2. Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao:

2.1. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Phòng đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh:

a) Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh công tác này trong thời gian tới đảm bảo kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật (Công văn số 4587/UBND-VP ngày 25/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh);

b) Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 do những hạn chế nhất định, chưa đạt được kết quả như yêu cầu đặt ra đối với công tác này (Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Hải Dương);

c) Đề xuất, xin ý kiến xử lý các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thống nhất trong quá trình thực hiện việc công tác này trên địa bàn tỉnh (đã gửi 04 văn bản xin ý kiến đến: Cục Quản lý xử lý VPHC & theo dõi THPL - Bộ Tư pháp; Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính);

d) Phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương (tính đến hết tháng 8/2019):

- Qua điện thoại, email do công chức các cơ quan, đơn vị yêu cầu (khoảng 250 cuộc);

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (02 văn bản);

- Cử công chức tham gia làm báo cáo viên khi Sở Tư pháp phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tập huấn nghiệp vụ (09 hội nghị tập huấn);

đ) Tham gia làm thành viên Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 06/11 cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch (gồm 05 sở, ngành và 01 UBND cấp huyện);

e) Trực tiếp kiểm tra, đánh giá các văn bản tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ra quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh do các cơ quan quản lý người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc gửi theo Điều 8 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND (05 hồ sơ);

g) Thực hiện thống kê, rà soát về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương theo quy định:

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2019.

2.2.Về công tác theo dõi thi hành pháp luật, Phòng đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh:

a) Tham gia ý kiến về hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh;

b) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương:

- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát và Báo cáo kết quả 06 tháng năm 2019 việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực nhằm kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh (tổng cộng 22 cuộc/hội nghị liên quan đến việc: công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch; trợ cấp lao động; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; thực hiện cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao đất; điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư....);

3. Những kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao:

3.1. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật đã quán triệt cán bộ, công chức trong phòng nghiêm túc thực hiện:

- Chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ: thường xuyên học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất tham gia đóng góp với cấp trên;

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm: có tinh thần cầu thị, lắng nghe; sẵn sàng và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không gây phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn;

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, lối sống: phục tùng sự chỉ đạo, điều hành; tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp (theo Quyết định 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp)...

3.2. Thông qua việc tham mưu, hoạt động nghiệp vụ trong 8 tháng đầu năm 2019 đã được lãnh đạo Sở; các cấp, các ngành đánh giá:

a) Mặt tích cực:

- Phòng đã tích cực, chủ động tham mưu, xây dựng, triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng kế hoạch;

- Việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp; được nâng cao một bước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - XH tại địa phương.

b) Mặt tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đạt được kết quả như yêu cầu đặt ra. Cụ thể như:

- Đối với việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính: trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành (tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính) và đặc biệt là việc thực hiện giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính chưa được thường xuyên, kịp thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Đối với việc công tác theo dõi thi hành pháp luật: trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực quản lý theo quy định (thực hiện thu thập, xử lý thông tin; tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật ...) chưa được thường xuyên, kịp thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả; những tranh chấp, khiếu kiện khi đã được cấp có thẩm quyền giải quyết (bản án, quyết định hành chính có hiệu lực) nhưng vẫn chưa được thi hành triệt để dẫn đến khiếu nại, bức xúc của tổ chức và công dân.

3.4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật nhiều (đặc biệt về xử lý vi phạm hành chính), nhiều nội dung khó, phức tạp. Trong khi đội ngũ công chức thực hiện việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ít (đối với Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật gồm 02 công chức); riêng đối với cấp huyện, cấp xã là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi công việc, chưa có kỹ năng chuyên sâu về công tác này; Kinh phí phục vụ, trang thiết bị nghiệp vụ cho công tác này chưa được đảm bảo. Do đó, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc;

- Xuất pháp từ chính những quy định của pháp luật về quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cũng như các quy định của pháp luật liên quan chưa rõ ràng, thống nhất hoặc không phù hợp với thực tiến áp dụng trên thực tế.

3.5. Đề xuất, kiến nghị:

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong thời gian tới, các cấp, các ngành:

- Tiếp tục tổng hợp những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật liên quan đến việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, đề xuất, kiến nghị cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những quy định không phù hợp;

- Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị có liên quan tăng cường phổ biến, tập huấn pháp luật; đồng thời tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, khảo sát thực tế nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thi hành công vụ thuộc mình quản lý và tổ chức, cá nhân góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc quản lý ngành; cùng với yêu cầu tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đảm bảo việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh thống nhất, đồng bộ, đúng quy định pháp luật;

- Đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh (tổ chức bộ máy, con người, kinh phí hoạt động...).

 Phòng QLXLVPHC và TDTHPL
Các tin mới hơn
Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tháng 10 năm 2019(18/10/2019)
Huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều(11/10/2019)
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2019 (01/10/2019)
Một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2019(30/08/2019)
Các tin cũ hơn
Hải Dương ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(21/06/2019)
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/06/2019)
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh(20/06/2019)
UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(20/06/2019)
Triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH