Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Tin hoạt động trợ giúp pháp lý
Kiểm tra liên ngành công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019
07/10/2019 12:00:00

Thực hiện các Kế hoạch của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh (Hội đồng phối hợp liên ngành) về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2019, Hội đồng phối hợp liên ngành đãthành lập 02 Đoàn Kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Chí Linh và huyện Gia Lộc vào cuối tháng 9/2019. Đồng thời, các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại thực hiện tự kiểm tra và gửi báo cáo về Hội đồng.

Chí Linh và Gia Lộc là 02 đơn vị thuộc diện kiểm tra trực tiếp năm 2019, đều có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp. Đến dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra tại Gia Lộc, đồng chí Đặng Xuân Thưởng, Phó bí thư thường trực huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng.
Qua kiểm tra, công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý đã đạt một số kết quả như:
Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự quan tâm, triển khai, tuyên truyền, giới thiệu Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT tới các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trong đơn vị để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Gia Lộc là đơn vị áp dụng nhiều phương thức phổ biến, tuyên truyền Luật TGPL có sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về TGPL tại địa phương.
Việc triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT đã được thực hiện thông qua một số hoạt động như: Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm túc việc treo bảng “Thông tin về TGPL” tại vị trí thuận lợi trong trụ sở và đặt Hộp tin TGPL kèm mẫu đơn yêu cầu TGPL và tờ gấp thông tin về TGPL tại Phòng Thường trực hoặc Phòng Tiếp dân để tạo điều kiện cho người được TGPL tiếp cận thông tin về TGPL và được hưởng dịch vụ TGPL khi có nhu cầu; Thông báo đến Trung tâm TGPL về vụ việc có người được TGPL yêu cầu TGPL; Cập nhật Sổ Theo dõi vụ việc TGPL; Tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp;

Một số cơ quan tiến hành tố tụng tích cực phối hợp, giới thiệu vụ việc TGPL đến Trung tâm, đặc biệt là quan tâm, giới thiệu vụ việc có đối tượng là người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật trong các vụ án hình sự, dân sự, điển hình như: huyện Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Thành phố Hải Dương và cấp tỉnh.
Một số cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra, báo cáo và photo Sổ theo dõi vụ việc TGPL gửi về Hội đồng phối hợp liên ngành như: Cơ quan CSĐT Công an các huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện; Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Nam Sách, Ninh Giang, Bình Giang, TP. Hải Dương; Tòa án nhân dân các huyện Tứ Kỳ, TP. Hải Dương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng còn một số tồn tại, hạn chế đó là:
Công tác phổ biến, quán triệt Luật TGPL năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10 cho người tiến hành tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thường xuyên, đa dạng về phương thức.
Một số đơn vị có số lượng vụ việc TGPL còn rất thấp hoặc chưa chú trọng đến nhóm người được trợ giúp pháp lý khác trong xã hội như: người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, nhóm người có khó khăn về tài chính;
Một số cơ quan tiến hành tố tụng chưa quan tâm thực hiện chế độ Thông tin về TGPL cho Trung tâm TGPL khi đối tượng thuộc diện TGPL chưa có yêu cầu TGPL.
Việc thống kê, báo cáo về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng chưa sâu sát, nhiều đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện chế độ tự kiểm tra, báo cáo, như: Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn; Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Cẩm Giàng; Tòa án nhân dân huyện các Kim Thành, Kinh Môn, Nam Sách, Bình Giang, Ninh Giang.
Một số đơn vị khác có báo cáo tự kiểm tra song không gửi bản photo Sổ theo dõi vụ việc TGPL theo yêu cầu.
Trên cơ sở tình hình thực tiễn, Hội đồng phối hợp liên ngành đã đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể như sau
1. Đối với Hội đồng phối hợp liên ngành:
Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành thành viên, đặc biệt là Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong công tác phối hợp về TGPL; đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai Thông tư liên tịch số 10 của từng ngành đã ban hành.
Lãnh đạo các ngành thành viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại TTLT số 10, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để giải quyết.
Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 10; tổng kết thực trạng, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc.
2. Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng:
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến người tiến hành tố tụng các văn bản pháp luật về TGPL đặc biệt là Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng trong việc đảm bảo quyền được TGPL của người được TGPL và giới thiệu vụ việc TGPL đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh;
Các cơ quan, người tiến hành tố tụng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT, và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10; đảm bảo các đối tượng có yêu cầu TGPL đều được cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư tham gia tố tụng, đảm bảo các giấy tờ, tài liệu liên quan đến TGPL được lưu đầy đủ trong hồ sơ vụ án.
Cần tăng cường cơ chế trao đổi thông tin về những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng để Hội đồng phối hợp liên ngành kịp thời tháo gỡ, giải quyết; đồng thời có cơ chế trao đổi, đánh giá chất lượng thực hiện TGPL, phản hồi về chất lượng tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư với Trung tâm TGPL.
Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương và tỉnh; cập nhật đầy đủ Sổ theo dõi vụ việc TGPL của đơn vị.
3. Đối với Trung tâm TGPL tỉnh:
Tiếp tục tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành triển khai thực hiện các hoạt động theo Quy chế và Thông tư liên tịch số 10 nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các ngành thành viên trong Hội đồng, đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Trung tâm TGPL tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu pháp luật về TGPL để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng trong việc đảm bảo quyền tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL của người được TGPL đồng thời nâng cao sự hiểu biết, niềm tin của người được TGPL về ý nghĩa, vai trò của TGPL trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL.
Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư tham gia các giai đoạn tố tụng để thực hiện TGPL bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL;
Cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam: Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý, Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý, Thông báo về trợ giúp pháp lý, Thông tin về trợ giúp pháp lý và Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo các mẫu, biểu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trợ giúp pháp lý(20/06/2019)
Phòng Tư pháp huyện Bình Giang phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động(20/06/2019)
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý(23/06/2016)
Phòng Tư pháp huyện Bình Giang phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động(11/08/2014)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh(25/06/2014)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH