SharePoint
Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương
    

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:  330 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục

pháp luật tỉnh Hải Dương

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ- TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ- TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với thành phần như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn hoá - xã hội;

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng - Giám đốc Sở Tư pháp;

3. Ủy viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo các sở, ngành sau: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và  Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh.

4. Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sau: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh làm ủy viên Hội đồng.

Danh sách thành viên Hội đồng và việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quyết định theo đề nghị của thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có thành viên tham gia Hội đồng.

Điều 2.  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng họp định kỳ 2 lần/năm, họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo ý kiến của tối thiểu ½ thành viên Hội đồng. Hội đồng sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng ký và Sở Tư pháp trong  trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng ký.

Hội đồng có Ban thư ký giúp việc. Việc thành lập, thành phần, nhiệm vụ quyền hạn của Ban thư ký giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng

Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 2; Điều 3; khoản 1,2 Điều 4; khoản 2 Điều 5 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ  và khoản 3, 4 Điều 1 Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ- TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực của Hội đồng

1. Làm đầu mối cho Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng, kết luận và các văn bản khác của Hội đồng; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai các văn bản này.

3. Chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp của Hội đồng.

4. Tổng hợp, báo cáo, thống kê về công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

5. Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1646/QĐ- UBND ngày 30 tháng 07 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành thủ trưởng các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 1 có trách nhiệm gửi danh sách các thành viên gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng để tổng hợp.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                 

-Bộ Tư pháp;

-TT Tỉnh uỷ;            (để B/c)

-TT HĐND tỉnh;

-Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-Như Điều 4;

-Lưu VP.                                           

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Dương Thái