SharePoint
Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trình tự thực hiện:

- Khi muốn thay đổi nội dung của Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp bổ sung nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được cấp. Trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh/thành phố;

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-04);

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý có nguyện vọng thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý được bổ sung nội dung thay đổi.

Phí, lệ phí: Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-04).

Căn cứ pháp lý:

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………………………

 

1. Tên tổ chức (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa): ........................................................

Tên giao dịch (nếu có):....................................................................................................

......................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.................................................................................................................

Điện thoại:..................................... Fax:................................ Email:...............................

2. Đại diện theo pháp luật là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):............................. .

..................................................................................................................................... .

Chức danh:................................................................................................................. …

Điện thoại:..................................... Fax:............................... Email:............................ ….

3. Đã được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý số: .................... 

ngày:…………………….

4. Nay đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý như sau (chỉ ghi những nội dung đề nghị thay đổi):

- Người được trợ giúp pháp lý:......................................................................................

- Hình thức trợ giúp pháp lý:........................................................................................ .

- Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:.......................................................................................... .

- Phạm vi trợ giúp pháp lý:........................................................................................... .

- Các nội dung khác (nội dung mục 1, 2, 3 của Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý): ………………………….………………………….………..

   

.............., ngày ....... tháng ...... năm ..........

Đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)