SharePoint

Skip Navigation LinksCấpxãThủtụccôngnhậnTuyêntruyềnviênphápluật

Cấp xã: Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật
 

a) Trình tự thực hiện:

- Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, tổ dân phố thông báo công khai tiêu chuẩn Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; trình tự, thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Thông tư 21/2013/TT-BTP tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

- Trong tháng 6 và tháng 12 hằng năm, Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP) gửi công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận Tuyên truyền viên pháp luật của Trưởng ban công tác Mặt trận, công chức Tư pháp - Hộ tịch xem xét, tổng hợp danh sách những người có đủ tiêu chuẩn làm Tuyên truyền viên pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận Tuyên truyền viên pháp luật.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật

* Số lượng hồ sơ: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan, người trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách đề nghị công nhận Tuyên truyền viên pháp luật theo mẫu số 04 Thông tư số 21/2013/TT-BTP.

h) Lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận Tuyên truyền viên pháp luật.

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

-  Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật.