SharePoint
Sở Tư pháp tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    Chiều ngày 17/9/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2342/UBND-VP ngày 13/7/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Ban giao.jpg

                                                              Đ/c Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết biên bàn bàn giao nhiệm vụ

   Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước, từ năm 2002, Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Sở đều đưa nội dung này vào kế hoạch công tác chung về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp triển khai, rà soát việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

   Tính đến hết tháng 6 năm 2018, trong số 1456 thôn, khu dân cư được rà soát, có có 1217 thôn, khu dân cư có Quy ước đã được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, đạt 87,2%; 66 Quy ước chưa được phê duyệt và 71 Quy ước đang được tổ chức xây dựng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới. Một số địa phương có 100% thôn, khu dân cư có Quy ước được phê duyệt như thành phố Hải Dương, các huyện: Thanh Hà, Tứ Kỳ, Nam Sách, Cẩm Giàng và Bình Giang.

   Là thiết chế tự quản cộng động, Quy ước đã góp phần tích cực vào việc điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ trong phạm vi thôn, làng, khu dân cư. Trong một số lĩnh vực quản lý, Quy ước đã được coi là một trong các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá kết quả, chất lượng như: công nhận gia đình văn hoá, thôn, làng văn hoá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngoài ra, Quy ước còn góp phần củng cố và phát huy nếp sống văn hóa mới trong cộng đồng, bảo vệ và phát huy thuần phong, mỹ tục, các giá trị đạo đức truyền thống trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, tăng cường tính tự quản cộng đồng.

   Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao đổi, thảo luận và nhất trí ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Sở Tư pháp đã bàn giao toàn bộ hồ sơ công tác quản lý nhà nước về quy ước sang cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lãnh đạo hai Sở cũng thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: