SharePoint
Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ web
Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

         Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 và Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 16/04/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương. Trong đó ở UBND cấp huyện có 50 thủ tục hành chính, UBND cấp xã có 53 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua cho thấy tại một số UBND cấp huyện và cấp xã chưa thực hiện việc niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ, không đúng nội dung các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo các quyết định nêu trên.

       Để đảm bảo việc triển khai các Quyết định trên được thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Tư pháp tại cấp huyện, cấp xã. Sở Tư pháp đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã và tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

       1. Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện việc niêm yết công khai các Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp theo các quyết định nêu trên đối với cấp huyện tại bộ phận "Một cửa" thuộc Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện và tại Phòng Tư pháp.

      2. Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện niêm yết công khai các Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp theo các quyết định trên (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã) tại bộ phận "Một cửa" của UBND cấp xã.

      3. Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã nói chung, thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu, liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

   CV niêm yet cong khai TTHC.doc

      - Quyết định ( 2670- 2017) (1).doc

      - Quyết định số 1133/QĐ-UBND

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: