Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Danh mục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
02/06/2023 12:00:00

Stt

Tên quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Mã hiệu

A

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

STCL

B

HƯỚNG DẪN THEO MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tải về

1.

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (hồ sơ, tài liệu)

HD.01

2.

Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội

HD.02

3.

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

HD.03

4.

Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

HD.04

C

QUY TRÌNH NỘI BỘ

Tải về

1

Quy trình Họp xem xét của Lãnh đạo

QT.STP.01

2

Quy trình Quản lý công văn đi, đến

QT.VP.01

3

Quy trình Xét thi đua khen thưởng

QT.VP.02

D

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG VIỆC

I

Lĩnh vực Luật sư

Tải về

1.

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

QT.BTTP.01

2.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

QT.BTTP.02

3.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

QT.BTTP.03

4.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành vên trở lên, công ty luật hợp danh

QT.BTTP.04

5.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

QT.BTTP.05

6.

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

QT.BTTP.06

7.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

QT.BTTP.07

8.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

QT.BTTP.08

9.

Hợp nhất công ty luật

QT.BTTP.09

10.

Sáp nhập công ty luật

QT.BTTP.10

11.

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

QT.BTTP.11

12.

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

QT.BTTP.12

13.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.13

14.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

QT.BTTP.14

II

Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

Tải về

1.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

QT.BTTP.15

2.

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

QT.BTTP.16

3.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

QT.BTTP.17

4.

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

QT.BTTP.18

5.

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

QT.BTTP.19

6.

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

QT.BTTP.20

III

Lĩnh vực Công chứng

Tải về

1.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.21

2.

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.22

3.

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QT.BTTP.23

4.

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.24

5.

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.25

6.

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.26

7.

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

QT.BTTP.27

8.

Cấp lại Thẻ công chứng viên

QT.BTTP.28

9.

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng

QT.BTTP.29

10.

Thành lập Văn phòng công chứng

QT.BTTP.30

11.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

QT.BTTP.31

12.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

QT.BTTP.32

13.

Hợp nhất Văn phòng công chứng

QT.BTTP.33

14.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

QT.BTTP.34

15.

Sáp nhập Văn phòng công chứng

QT.BTTP.35

16.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

QT.BTTP.36

17.

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

QT.BTTP.37

18.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

QT.BTTP.38

19.

Thành lập Hội công chứng viên

QT.BTTP.39

IV

Lĩnh vực giám định tư pháp

Tải về

1.

Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

QT.BTTP.40

2.

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.41

3.

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.42

4.

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.43

5.

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.44

6.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.45

7.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

QT.BTTP.46

8.

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp

QT.BTTP.47

9.

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

QT.BTTP.48

V

Lĩnh vực trọng tài thương mại

Tải về

1.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.49

2.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại; đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài thương mại khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.50

3.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.51

4.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QT.BTTP.52

5.

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.53

6.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, chi nhánh trung tâm trọng tài, chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.54

VI

Lĩnh vực hòa giải thương mại

Tải về

1.

Đăng ký làm Hòa giải viên thương mại vụ việc

QT.BTTP.55

2.

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm Hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.56

3.

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

QT.BTTP.57

4.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

QT.BTTP.58

5.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm Hòa giải thương mại, chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.59

6.

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

QT.BTTP.60

7.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

QT.BTTP.61

8.

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại tại Việt Nam

QT.BTTP.62

9.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

QT.BTTP.63

VII

Lĩnh vực quản tài viên

Tải về

1.

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

QT.BTTP.64

2.

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.65

3.

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.66

4.

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

QT.BTTP.67

5.

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.68

VIII

Lĩnh vực đấu giá tài sản

Tải về

1.

Cấp Thẻ đấu giá viên

QT.BTTP.69

2.

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

QT.BTTP.70

3.

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.71

4.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.72

5.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.73

6.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.74

7.

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

QT.BTTP.75

8.

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

QT.BTTP.76

IX

Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Tải về

1.

Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

QT.BTTP.77

2.

Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.78

3.

Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.79

4.

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.80

5.

Thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.81

6.

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.82

7.

Cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.83

8.

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.84

9.

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

QT.BTTP.85

10.

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.86

11.

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.87

12.

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.88

X

Lĩnh vực thừa phát lại

Tải về

1.

Đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại

QT.BTTP.89

2.

Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

QT.BTTP.90

3.

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

QT.BTTP.91

4.

Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

QT.BTTP.92

5.

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.93

6.

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.94

7.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.95

8.

Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.96

9.

Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.97

10.

Hợp nhất, sáp nhật văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.98

11.

Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.99

12.

Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.100

13.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

QT.BTTP.101

XI

Lĩnh vực lý lịch tư pháp

Tải về

1.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam

QT.HCTP.01

2.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tố tụng

QT.HCTP.02

3.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho tổ chức chính trị xã hội

QT.HCTP.03

XII

Lĩnh vực quốc tịch

Tải về

1.

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

QT.HCTP.04

2.

Xác nhận là người gốc Việt Nam

QT.HCTP.05

3.

Nhập quốc tịch Việt Nam

QT.HCTP.06

4.

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

QT.HCTP.07

5.

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

QT.HCTP.08

6.

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

QT.HCTP.09

XIII

Lĩnh vực hộ tịch

Tải về

1.

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

QT.HCTP.10

2.

Xác nhận thông tin hộ tịch

QT.HCTP.11

3.

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

QT.HCTP.12

XIV

Lĩnh vực chứng thực

Tải về

1.

Cấp bản sao từ sổ gốc

QT.HCTP.13

XV

Lĩnh vực nuôi con nuôi

Tải về

1.

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

QT.HCTP.14

2.

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

QT.HCTP.15

3.

Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

QT.HCTP.16

4.

Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

QT.HCTP.17

XVI

Lĩnh vực bồi thường của Nhà nước

Tải về

1.

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

QT.VP.03

2.

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QT.VP.04

3.

Phục hồi danh dự

QT.VP.05

XVII

Lĩnh vực thanh tra

Tải về

1.

Quy trình Tiếp công dân

QT.TTr.01

2.

Quy trình Giải quyết khiếu nại lần đầu

QT.TTr.02

3.

Quy trình Giải quyết khiếu nại lần hai

QT.TTr.03

4.

Quy trình Giải quyết tố cáo

QT.TTr.04

5.

Quy trình Tiến hành một cuộc thanh tra

QT.TTr.05

XVIII

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Tải về

1.

Quy trình kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm hành chính

QT.TTr.06

XIX

Lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tải về

1.

Quy trình Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

QT.XDVB.01

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH