Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Danh mục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
04/09/2019 12:00:00

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

A

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

STCL

B

HƯỚNG DẪN THEO MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

1.      

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (hồ sơ, tài liệu)

HD.01

2.      

Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội

HD.02

3.      

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

HD.03

4.      

Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

HD.04

C

QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

1

Quy trình Họp xem xét của Lãnh đạo.

QT.STP.01

2

Quy trình Quản lý công văn đi, đến

QT.VP.01

3

Quy trình Xét thi đua khen thưởng

QT.VP.02

D

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG VIỆC

 

I

Lĩnh vực Luật sư

 

1.  

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

QT.BTTP.01

2.  

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

QT.BTTP.02

3.  

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

QT.BTTP.03

4.  

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

QT.BTTP.04

5.  

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

QT.BTTP.05

6.  

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

QT.BTTP.06

7.  

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

QT.BTTP.07

8.  

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

QT.BTTP.08

9.  

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

QT.BTTP.09

10.  

Hợp nhất công ty luật

QT.BTTP.10

11.  

Sáp nhập công ty luật

QT.BTTP.11

12.  

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

QT.BTTP.12

13.  

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

QT.BTTP.13

14.  

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

QT.BTTP.14

15.  

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

QT.BTTP.15

16.  

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.16

17.  

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

QT.BTTP.17

18.  

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư

QT.BTTP.18

19.  

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

QT.BTTP.19

II

Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

 

1.  

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

QT.BTTP.20

2.  

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

QT.BTTP.21

3.  

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

QT.BTTP.22

4.  

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

QT.BTTP.23

5.  

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

QT.BTTP.24

6.  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

QT.BTTP.25

7.  

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

QT.BTTP.26

8.  

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

QT.BTTP.27

9.  

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

QT.BTTP.28

10.  

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

QT.BTTP.29

III

Lĩnh vực Công chứng

 

1.  

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.30

2.  

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QT.BTTP.31

3.  

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.32

4.  

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.33

5.  

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.34

6.  

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.35

7.  

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.36

8.  

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

QT.BTTP.37

9.  

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

QT.BTTP.38

10.  

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

QT.BTTP.39

11.  

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

QT.BTTP.40

12.  

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

QT.BTTP.41

13.  

Cấp lại Thẻ công chứng viên

QT.BTTP.42

14.  

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

QT.BTTP.43

15.  

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

QT.BTTP.44

16.  

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

QT.BTTP.45

17.  

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

QT.BTTP.46

18.  

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)

QT.BTTP.47

19.  

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

QT.BTTP.48

20.  

Hợp nhất Văn phòng công chứng

QT.BTTP.49

21.  

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

QT.BTTP.50

22.  

Sáp nhập Văn phòng công chứng

QT.BTTP.51

23.  

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

QT.BTTP.52

24.  

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

QT.BTTP.53

25.  

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

QT.BTTP.54

26.  

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

QT.BTTP.55

27.  

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

QT.BTTP.56

28.  

Thành lập Hội công chứng viên

QT.BTTP.57

IV

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

 

1.  

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.58

2.  

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.59

3.  

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.60

4.  

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.61

5.  

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.62

6.  

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.63

7.  

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

QT.BTTP.64

8.  

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

QT.BTTP.65

9.  

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

QT.BTTP.66

V

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

 

1.  

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.67

2.  

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

QT.BTTP.68

3.  

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

QT.BTTP.69

4.  

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

QT.BTTP.70

5.  

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

QT.BTTP.71

6.  

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.72

7.  

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

QT.BTTP.73

8.  

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

QT.BTTP.74

9.  

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

QT.BTTP.75

10.  

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

QT.BTTP.76

11.  

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

QT.BTTP.77

12.  

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

QT.BTTP.78

13.  

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

QT.BTTP.79

14.  

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.80

15.  

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.81

16.  

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.82

17.  

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.83

18.  

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

QT.BTTP.84

19.  

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.85

VI

LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN

 

1.  

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

QT.BTTP.86

2.  

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

QT.BTTP.87

3.  

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.88

4.  

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.89

5.  

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.90

6.  

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

QT.BTTP.91

7.  

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.92

8.  

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

QT.BTTP.93

9.  

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.94

10.  

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.95

11.  

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên

QT.BTTP.96

12.  

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

QT.BTTP.97

VII

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1.  

Cấp Thẻ đấu giá viên

QT.BTTP.98

2.  

Thu hồi Thẻ đấu giá viên

QT.BTTP.99

3.  

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

QT.BTTP.100

4.  

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.101

5.  

Đăng ký thay đi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.102

6.  

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

QT.BTTP.103

7.  

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

QT.BTTP.104

8.  

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.105

9.  

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.106

10.  

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

QT.BTTP.107

11.  

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

QT.BTTP.108

12.  

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

QT.BTTP.109

VIII

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

 

1.  

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

QT.BTTP.110

2.  

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở tư pháp

QT.BTTP.111

3.  

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

QT.BTTP.112

4.  

Thay đổi tên gọi trong giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại

QT.BTTP.113

5.  

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố tực thuộc trung ương khác

QT.BTTP.114

6.  

Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

QT.BTTP.115

7.  

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/ Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

QT.BTTP.116

8.  

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

QT.BTTP.117

9.  

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.118

10.  

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.119

11.  

Thủ tục thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.120

12.  

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

QT.BTTP.121

13.  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

QT.BTTP.122

IX

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

1.  

Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

QT.BTTP.123

2.  

Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.124

3.  

Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.125

4.  

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.126

5.  

Thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.127

6.  

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.128

7.  

Cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.129

8.  

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

QT.BTTP.130

X

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

1.  

Công nhận Báo cáo viên pháp luật

QT.PBGDPL.01

2.  

Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật

QT.PBGDPL.02

XI

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

 

1.  

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

QT.HCTP.01

2.  

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QT.HCTP.02

3.  

Phục hồi danh dự

QT.HCTP.03

XII

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 

1.  

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam

QT.HCTP.04

2.  

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tố tụng

QT.HCTP.05

3.  

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho tổ chức chính trị xã hội

QT.HCTP.06

XIII

LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

 

1.  

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

QT.HCTP.07

2.  

Xác nhận là người gốc Việt Nam

QT.HCTP.08

3.  

Nhập quốc tịch Việt Nam

QT.HCTP.09

4.  

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

QT.HCTP.10

5.  

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

QT.HCTP.11

6.  

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

QT.HCTP.12

XIV

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

1.  

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

QT.HCTP.13

 

XV

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

1.  

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

QT.HCTP.14

2.  

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

QT.HCTP.15

XVI

LĨNH VỰC THANH TRA

 

1.  

Quy trình Tiếp công dân

QT.TTr.01

2.  

Quy trình Giải quyết khiếu nại lần đầu

QT.TTr.02

3.  

Quy trình Giải quyết khiếu nại lần hai

QT.TTr.03

4.  

Quy trình Giải quyết tố cáo

QT.TTr.04

5.  

Quy trình Tiến hành một cuộc thanh tra

QT.TTr.05

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín