Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2021
25/11/2021 03:33:55

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Hiệu lực từ ngày 30/11/2021

II. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 14/2021/TT-BYT ngày 16/09/2021 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

2. Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/09/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

3. Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/09/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

4. Thông tư số 09/2021/TT-BGTVT ngày 19/04/2021 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

5. Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT ngày 19/04/2021 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

6. Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

7. Thông tư số 12/2021/TT-BYT ngày 06/09/2021 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

8. Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/09/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

9. Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

10. Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

11. Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021

12. Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Hiệu lực từ ngày 02/11/2021

13. Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 03/11/2021

14. Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20/09/2021 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Hiệu lực từ ngày 05/11/2021

15. Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/09/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 06/11/2021

16. Thông tư số 20/2021/TT-BGTVT ngày 22/09/2021 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không

Hiệu lực từ ngày 10/11/2021

17. Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 24/09/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Hiệu lực từ ngày 15/11/2021

18. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

Hiệu lực từ ngày 15/11/2021

19. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Hiệu lực từ ngày 15/11/2021

20. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Hiệu lực từ ngày 15/11/2021

21. Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Hiệu lực từ ngày 15/11/2021

22. Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hiệu lực từ ngày 15/11/2021

23. Thông tư số 79/2021/TT-BTC ngày 21/09/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 15/11/2021

24. Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiệu lực từ ngày 15/11/2021

25. Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/09/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiệu lực từ ngày 19/11/2021

26. Thông tư số 08/2021/TT-BCT ngày 30/09/2021 của Bộ Công Thương quy định xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Hiệu lực từ ngày 19/11/2021

27. Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/09/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

Hiệu lực từ ngày 20/11/2021

28. Thông tư số 84/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Hiệu lực từ ngày 20/11/2021

29. Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

Hiệu lực từ ngày 20/11/2021

30. Thông tư số 86/2021/TT-BTC ngày 06/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Hiệu lực từ ngày 20/11/2021

31. Thông tư số 15/2021/TT-NHNN ngày 30/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Hiệu lực từ ngày 20/11/2021

32. Thông tư số 89/2021/TT-BCA ngày 06/10/2021 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng cảnh vệ

Hiệu lực từ ngày 20/11/2021

33. Thông tư số 129/2021/TT-BQP ngày 06/10/2021 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ

Hiệu lực từ ngày 20/11/2021

34. Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 22/11/2021

35. Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 24/11/2021

36. Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30/09/2021 của Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Hiệu lực từ ngày 25/11/2021

37. Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông v quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Hiệu lực từ ngày 28/11/2021

38. Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Hiệu lực từ ngày 30/11/2021

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA UBND TỈNH

1. Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/11/2021.

-------

Các tin mới hơn
Triển khai công tác hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (01/06/2023)
Một số điểm mới của Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/05/2023)
Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(12/05/2023)
Nghị định quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(04/05/2023)
Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương(04/05/2023)
Các tin cũ hơn
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng(04/11/2021)
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân.(28/10/2021)
Kết quả đợt 2 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(25/10/2021)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đổi mới phương thức tập huấn cho đội ngũ Hoà giải viên ở cơ sở(25/10/2021)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021(15/10/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín