Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021
13/12/2021 03:49:08

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021của Chính phủ về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

2. Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 của Chính phủ về quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

3. Nghị định số 91/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô

Hiệu lực từ ngày 05/12/2021

4. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hiệu lực từ ngày 10/12/2021

5. Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hiệu lực từ ngày 11/12/2021

6. Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Hiệu lực từ ngày 23/12/2021

7. Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Hiệu lực từ ngày 30/12/2021

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

2. Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hiệu lực từ ngày 09/12/2021

3. Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm

Hiệu lực từ ngày 12/12/2021

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 22/2021/TT-BGTVT ngày 30/09/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

2. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

3. Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/09/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

4. Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

5. Thông tư số 134/2021/TT-BQP ngày 16/10/2021 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 03 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 02/12/2021

6. Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20/10/2021 của Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Hiệu lực từ ngày 03/12/2021

7. Thông tư số 28/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Hiệu lực từ ngày 05/12/2021

8. Thông tư số 137/2021/TT-BQP ngày 25/10/2021 của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 06/12/2021

9. Thông tư số 138/2021/TT-BQP ngày 25/10/2021 của Bộ Quốc phòng quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 10/12/2021

10. Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác

Hiệu lực từ ngày 10/12/2021

11. Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hiệu lực từ ngày 12/12/2021

12. Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp

Hiệu lực từ ngày 15/12/2021

13. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH 21/10/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Hiệu lực từ ngày 15/12/2021

14. Thông tư số 18/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiệu lực từ ngày 15/12/2021

15. Thông tư số 14/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại

Hiệu lực từ ngày 15/12/2021

16. Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Hiệu lực từ ngày 15/12/2021

17. Thông tư số 20/2021/TT-BTNMT ngày 28/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk

Hiệu lực từ ngày 15/12/2021

18. Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia

Hiệu lực từ ngày 15/12/2021

19. Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 21/10/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Hiệu lực từ ngày 15/12/2021

20. Thông tư số 94/2021/TT-BTC 02/11/2021 ngày của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

Hiệu lực từ ngày 17/12/2021

21. Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Hiệu lực từ ngày 20/12/2021

22. Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Hiệu lực từ ngày 21/12/2021

23. Thông tư số 15/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông

Hiệu lực từ ngày 22/12/2021

24. Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Hiệu lực từ ngày 25/12/2021

25. Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày 10/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

Hiệu lực từ ngày 26/12/2021

26. Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

Hiệu lực từ ngày 30/12/2021

27. Thông tư số 93/2021/TT-BTC ngày 01/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Hiệu lực từ ngày 31/12/2021

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA UBND TỈNH

1. Quyết định 27/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

2. Quyết định 26/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 01/12/2021

Các tin mới hơn
Hợp đồng lao động vô hiệu, cho thuê lại lao động(08/06/2023)
Xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá(08/06/2023)
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá(08/06/2023)
Triển khai công tác hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (01/06/2023)
Một số điểm mới của Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/05/2023)
Các tin cũ hơn
Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(13/12/2021)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2021(25/11/2021)
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng(04/11/2021)
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân.(28/10/2021)
Kết quả đợt 2 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(25/10/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín