Hỏi đáp, tư vấn pháp luật
Xin cho hỏi trường hợp công chức kế toán dôi dư so với quyết định 41/2020/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương sẽ được giải quyết như thế nào. Tôi là công chức tài chính kế toán chỉ có bằng chuyên môn ngành kế toán sẽ được bố trí công tác như thế nào?
26/11/2020 12:00:00

Câu hỏi: Xin cho hỏi trường hợp công chức kế toán dôi dư so với quyết định 41/2020/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương sẽ được giải quyết như thế nào. Tôi là công chức tài chính kế toán chỉ có bằng chuyên môn ngành kế toán sẽ được bố trí công tác như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 41/2020/ QĐ-UBND, ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định cụ thể như sau:

 Điều 1. Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

 1. Đơn vị hành chính Loại I: Tối đa 22 người. Cụ thể như sau:

 a) Cán bộ không quá 11 người.

 - Bí thư Đảng ủy;

 - Phó Bí thư Đảng ủy;

 - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (do Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm);

 - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (02 người);

 - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

 - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

 - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

 - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 b) Công chức không quá 11 người.

 - Chỉ huy trưởng Quân sự;

- Văn phòng - Thống kê: 02 người. Trong đó 01 người làm công tác Văn phòng HĐND và UBND - thống kê và thủ quỹ và 01 người làm công tác Văn phòng Đảng ủy - nội vụ.

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: đối với phường 02 người, trong đó 01 người làm công tác Địa chính; 01 người làm công xây dựng - đô thị và môi trường. Đối với thị trấn: 02 người, trong đó 01 người làm công tác Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; 01 người làm công tác Nông nghiệp, nông thôn và theo dõi công tác Kế hoạch - giao thông - thủy lợi. Đối với xã chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 02 người, trong đó 01 người làm công tác Địa chính - xây dựng và môi trường; 01 người làm công tác Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và theo dõi công tác Kế hoạch - giao thông - thủy lợi.

- Tài chính - kế toán (02 người);

- Tư pháp - hộ tịch (02 người);

- Văn hoá - xã hội: 02 người. Trong đó 01 người làm công tác Văn hóa, thông tin - thể dục, thể thao; 01 người làm công tác Lao động - thương binh và xã hội.

2. Đơn vị hành chính Loại II: Tối đa 20 người. Cụ thể như sau:

 a) Cán bộ không quá 10 người.

 Các chức danh cán bộ như đơn vị hành chính Loại I. Trong đó chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là 01 người.

  b) Công chức không quá 10 người.

  Các chức danh công chức như đơn vị hành chính Loại I. Trong đó chức danh Tài chính - kế toán là 01 người.

   3. Đơn vị hành chính Loại III: Tối đa 18 người. Cụ thể như sau:

   a) Cán bộ không quá 10 người.

   Các chức danh cán bộ như đơn vị hành chính Loại II.

   b) Công chức không quá 08 người.

   Các chức danh công chức như đơn vị hành chính Loại II. Trong đó chức danh Tư pháp - hộ tịch 01 người. Chức danh: Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn 01 người); Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã 01 người).

 (Danh sách phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo phụ lục đính kèm).

   4. Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại II nhiệm kỳ 2021-2026 có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 09 người, chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch 01 người).

   5. Đối với các xã, phường, thị trấn: Số lượng cán bộ, công chức quy định ở trên đã tính giảm 01 người do bố trí Trưởng công an là công an chính quy.

   6. Đối với các phường không có tổ chức Hội Nông dân thì số lượng cán bộ quy định trên giảm 01 người (các phường thuộc thành phố Hải Dương: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Trần Phú và Lê Thanh Nghị).

   7. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định trên đã bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.

    8. Đối với các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì số lượng cán bộ, công chức sau khi sắp xếp thực hiện theo các quy định về sắp xếp của tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tổ chức, thực hiện việc bố trí số lượng, chức danh, xếp lương, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo đúng quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập phương án bố trí, sắp xếp giải quyết đối với những cán bộ, công chức cấp xã dôi dư (nếu có), khi thực hiện số lượng giao tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNVngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Như vậy theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 41/2020/ QĐ-UBND nêu trên thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giao cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập phương án bố trí, sắp xếp giải quyết quy định cụ thể tại Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNVngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ như sau:

Điều 14. Giải quyết một số tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
            Giải quyết chính sách đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do đã bố trí vượt quá quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và số lượng người hoạt động chuyên trách dôi dư do đã bố trí vượt quá quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; công chức cấp xã dôi dư do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1 Thông tư này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau:

1. Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

2. Giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh; hoặc chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập .

4. Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

 

Các tin mới hơn
bồi thường thiệt hại do người học nghề gây ra như thế nào?(21/01/2021)
Các tin cũ hơn
Pháp luật dân sự quy định như thế nào về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức ?(28/08/2020)
Pháp luật quy định như thế nào về sở hữu chung của vợ chồng?(18/05/2020)
Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết?(22/04/2020)
Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra(15/04/2020)
Quy định về bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại (09/04/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín