Bổ trợ tư pháp
Kết quả công tác Bổ trợ Tư pháp năm 2019
26/11/2019 10:51:00

1. Lĩnh vực Luật sư

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 tổ chức hành nghề luật sư, 09 Chi nhánh của Tổ chức hành nghề Luật sư. Toàn tỉnh có 47 luật sư, trong đó có 40 luật sư hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư, 03 luật sư hoạt động ngoài tỉnh, 03 luật sư mới kết nạp vào Đoàn Luật sư tỉnh chưa đăng ký hành nghề tại tổ chức nào và 01 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đội ngũ Luật sư cơ bản đều có bằng cử nhân luật, được đào tạo nghề luật sư và qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, hầu hết đáp ứng được nhu cầu về tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng trên địa bàn tỉnh; góp phần tích cực bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ công cuộc cải cách tư pháp, đóng góp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã ban hành văn bản cử cán bộ công chức tham gia tổ soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Thông tư số 02/2015/TT-BTP; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Luật sư. Đồng thời, xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Đoàn Luật sư tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thực hiện việc cấp đăng ký hoạt động cho 01 tổ chức HNLS, 02 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 03 Văn phòng luật sư và thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

- Sở đã phối hợp với Đoàn Luật sư thực hiện 03 cuộc kiểm tra, 01 cuộc kiểm tra sau thanh tra đối với tổ chức hành nghề luật sư theo Quy chế phối hợp, thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện ra các hạn chế, thiếu sót trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, kịp thời yêu cầu các tổ chức đó sửa chữa, khắc phục;

- Trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/ đến ngày 31/10/2019), các các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 327 việc, trong đó số việc tố tụng là 129 việc, số việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác là 157 việc, trợ giúp pháp lý là 41 việc. Tổng doanh thu đạt 1.824.490.909 đồng, nộp thuế 145.611.262 đồng.

2. Lĩnh vực công chứng

- Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 17 tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động, gồm 02 Phòng công chứng và 15 Văn phòng công chứng. Số công chứng viên hiện đang đăng ký hành nghề tại các tổ chức HNCC là 38 công chứng viên. Toàn bộ 17 tổ chức hành nghề công chứng đều hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thực hiện yêu cầu công chứng nhanh chóng, thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian, chi phí.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Tư pháp đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác công chứng năm 2019 theo quy định; lập danh sách gửi Bộ Tư pháp đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba đối với 08 trường hợp; ghi tên vào Danh sách người đăng ký tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp đối với 10 trường hợp; cấp Thẻ công chứng viên cho 05 công chứng viên; ra quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên đối với 05 công chứng viên do chấm dứt hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng; đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên đối với 02 trường hợp. Cung cấp thông tin về công chứng viên cho các Sở Tư pháp khi có yêu cầu; Ban hành văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề công chứng; trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập 03 Văn phòng công chứng theo quy định; xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Thực hiện việc ghi nhận nội dung thay đổi đăng ký hoạt động đối với 05 tổ chức hành nghề công chứng; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho 03 tổ chức HNCC và thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định;

- Sở đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc thanh tra hành chính, 02 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với tổ chức hành nghề công chứng.

-Trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01 đến ngày 31/10/2019), các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 59.779 việc công chứng, với tổng số thù lao công chứng là 2.073.206.852 đ, tổng số phí công chứng là 22.027.881.044đ; chứng thực 70.996 bản sao, tổng số phí là 596.373.000 đ; chứng thực chữ ký 1.996 việc, tổng thu 19.960.000đ. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước/ thuế 2.911.028.889 đ. Nhìn chung công tác công chứng thực hiện đúng pháp luật, đáp ứng được nhu cầu của công dân trong thực hiện các hợp đồng giao dịch.

3. Lĩnh vực Đấu giá tài sản

- Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 10 tổ chức hành nghề đấu giá, gồm 01 Trung tâm và 09 doanh nghiệp. Số đấu giá viên hiện đang đăng ký hành nghề tại các tổ chức là 21 người.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác đấu giá tài sản năm 2019 theo quy định; tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản năm 2018 và báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh kết quả công tác đấu giá tài sản năm 2018; tham gia giám sát đấu giá lại quyền sử dụng đất thuê 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm tại khu đất số 02, phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Giải trí phức hợp; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi theo khoản 2 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản; Quyết định thành lập Tổ giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá, đấu giá viên trên cổng thông tin điện tử của Sở, đồng thời gửi Bộ Tư pháp cập nhật chung theo quy định; cấp thẻ đấu giá viên cho 05 trường hợp; thu hồi thẻ đấu giá viên đối với 04 trường hợp; xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Thực hiện cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 04/04 doanh nghiệp thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành thực hiện chuyển đổi hoạt động; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với 01 tổ chức hành nghề đấu giá, cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 01 tổ chức hành nghề đấu giá; cấp giấy đăng ký hoạt động cho 02 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; thông báo chấm dứt hoạt động đối với 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Sở đã thực hiện 02 cuộc thanh tra, 01 cuộc kiểm tra đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản. Thông báo tạm dừng kiểm tra đối với 01 tổ chức hành nghề đấu giá.

-Trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01 đến ngày 31/10/2019), các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 453 cuộc đấu giá, đấu giá thành 381 cuộc, tổng giá khởi điểm là 2.516.637.336.000đ, tổng giá bán 3.376.000.016.000đ, thù lao dịch vụ đấu giá thu được 11.454.774.000đ, số tiền nộp ngân sách/thuế là 5.873.159.000đ.

4. Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm

- Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác đăng ký biện pháp bảo đảm; xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy trình thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm tại văn phòng đăng ký QSD đất cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh tổ chức kiểm tra việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với 01 Văn phòng đăng ký QSD đất và ban hành kết luận theo quy định. Thông báo tạm dừng kiểm tra đối với 01 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01 đến ngày 31/10/2019), các văn phòng đăng ký QSD đất đã thụ lý 50.454 việc, giải quyết 50.421 việc, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm 56 phiếu, thực hiện không thu phí đăng ký đối với 04 trường hợp thuộc đối tượng được miễn theo quy định.

5. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 Trung tâm tư vấn pháp luật, gồm: Trung tâm TVPL Hội luật gia tỉnh, trung tâm TVPL Hội luật gia thành phố, Trung tâm TVPL liên đoàn lao động tỉnh và Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội luật gia thị xã Chí Linh với số lượng Tư vấn viên pháp luật là 16 người, trong đó 10 tư vấn viên làm việc tại các Trung tâm TVPL. Các Trung tấm Tư vấn pháp luật không có chi nhánh ở các huyện, xã có các tổ tư vấn pháp luật của các hội, đoàn thể.

- Thông báo tạm dừng kiểm tra đối với 01 trung tâm tư vấn pháp luật.

- Trong kỳ báo cáo, các Trung tâm TVPL đã thực hiện tư vấn 651 việc cho 651 lượt người, chủ yếu là tư vấn miễn phí. Tổng doanh thu đạt 10.000.000đ. Ngoài lĩnh vực hoạt động theo đăng ký, các trung tâm Tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh còn thực hiện một số hoạt động khác như trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh (Luật Đặc xá, Luật phòng, chống tham nhũng); tham gia một số Hội thảo, tập huấn chuyên đề cho các Hội viên của Hội; tham gia Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vướng mắc, bất cấp trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Tham gia góp ý đối với một số Dự thảo Luật như Luật Thư viện, Luật Dân quân tự vệ, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh ...; Phối hợp với một số ban, ngành trên địa bàn tỉnh tham gia tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề.

6. Lĩnh vực Thừa phát lại, Hòa giải thương mại và Quản tài viên

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 Quản tài viên đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân ( Nguyễn Hồng Thanh, Đào Quang Chuyện, 01 Hòa giải viên thương mại vụ việc; 02 Văn phòng thừa phát lại đăng ký hoạt động.

- Ban hành văn bản phối hợp tuyên truyền về hoạt động lập vi bằng của thừa phát lại và tờ rơi tuyên truyền gửi các sở, ngành, UBND cấp huyện; xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực quản tại viên thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối 01 Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hành nghề Thừa phát lại đối với 01 trường hợp; đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm thừa phát lại đối với 01 trường hợp.

- Trong kỳ báo cáo, các Văn phòng thừa phát lại đã lập 119 vi bằng và đăng ký tại Sở Tư pháp, thực hiện tống đạt 05 văn bản; Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân đã tiếp nhận 04 việc, hiện tại chưa có việc giải quyết xong.

7. Lĩnh vực Giám định tư pháp

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 tổ chức Giám định tư pháp công lập là Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh - Sở Y tế. Hiện nay tổng số giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh là 22 người; tổng số người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh là 26 người. Nhìn chung, đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc đều có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập, Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, trên địa bàn tỉnh; báo cáo việc chấp hành pháp luật về Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về giám định tư pháp năm 2019 cho các sở, ngành, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh bổ nhiệm 03 giám định viên tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự, 04 giám định viên lĩnh vực xây dựng.

- Sở đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra về công tác giám định tư pháp đối với Sở Tài chính và ban hành kết luận theo quy định.

- Trong kỳ báo cáo, các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 866 việc, trong đó: theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 858 việc, gồm pháp ý 375 việc, kỹ thuật hình sự 483 việc; theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khác 8 việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Nhìn chung, công tác bổ trợ tư pháp đã được Sở Tư pháp tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Sở Tư pháp và các đơn vị trong ngành cơ bản đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan hữu quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo, điều hành có định hướng cụ thể. Kế hoạch công tác năm và Chương trình công tác trọng tâm được xây dựng chi tiết ngay từ đầu năm.

 
Các tin mới hơn
Kết quả công tác Bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2020(07/07/2020)
Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp(12/06/2020)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp(11/06/2020)
Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.(18/05/2020)
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư cập nhật tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(14/05/2020)
Các tin cũ hơn
Gỡ điểm nghẽn trong công tác Giám định tư pháp(20/11/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ(07/11/2019)
Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 11 năm 2019(07/11/2019)
Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 11 năm 2019(07/11/2019)
Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở(08/10/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương