Hoạt động PBGDPL
Phỏng vấn Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về ý nghĩa, vai trò và hiệu quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam
01/11/2019 01:54:59

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09 tháng 11 năm 2019, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp đã có cuộc phỏng vấn Ông Ngô Quang Giáp – Giám đốc Sở Tư pháp về ý nghĩa, vai trò và hiệu quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam

Xin ông cho biết mục đích ý nghĩa của việc triển khai hưởng ứng ngày Pháp luật tại địa phương là gì?

Ông Ngô Quang Giáp: Ngày 20/6/2012 Quốc Hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

Tại Điều 8 của Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã quy định ngày 9 tháng 11 hằng năm là ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Với mục đích, ý nghĩa như vậy, hàng năm Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện ngày pháp luật, đồng thời triển khai sâu rộng kế hoạch này tới các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Năm nay là năm thứ 6 thực hiện ngày pháp luật cho thấy các Sở, Ban, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng sâu, rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng góp phần không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người mà việc thực hiện ngày Pháp luật đã làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

 
(Ảnh: Ông Ngô Quang Giáp – Giám đốc Sở Tư pháp trả lời phỏng vấn)

Xin ông cho biết nội dung, hình thức chủ yếu chủ yếu cần tuyên truyền trong “Ngày Pháp luật” năm 2019 là gì?

Ông Ngô Quang Giáp: Ngày 08 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung vào nội dung và hình thức sau:

* Về nội dung:

Ngày pháp luật năm 2019 tập trung vào 02 lĩnh vực trọng tâm, cụ thể:

- Một là, Tập trung công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh.

- Hai là, nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật

* Về hình thức hưởng ứng ngày pháp luật:

- Một là, Tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật lồng ghép gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm triển khai chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư; tổng kết 05 năm triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị nhắm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân

- Hai là, Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổng/trang thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị…thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách pháp luật; bố trí treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; thông qua hoạt động ngoại khóa; mở phiên toàn lưu động; lồng ghép lễ hội, sinh hoạt câu lạc bộ …để phổ biến các quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng, thời gian, địa điểm.

- Ba là, Tổ chức tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Bên cạnh đó, có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật với thưccj hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Để thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, theo ông cần tập trung vào những giải pháp nào?

Ông Ngô Quang Giáp: Để nâng cao hiệu quả triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh, theo tôi, có nhiều giải pháp, trong đó cần chú trọng một số giải pháp sau:

Một là, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần sớm ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng cụ thể về chủ đề, nội dung, hình thức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật của từng sở, ngành, đoàn thể, địa phương để các cơ quan, đơn vị trực thuộc có cơ sở kịp thời tham mưu, triển khai thực hiện.

Hai là, Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bám sát nhu cầu xã hội. Các hoạt động này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp để trở thành việc làm tự thân, hàng ngày của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng cá nhân.

Ba là, phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu thực hiện; tăng cường các mối quan hệ phối hợp, lồng ghép trong triển khai thực hiện; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và thiết thực; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật để kết nối, chia sẻ thông tin về pháp luật, về các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, về công tác xây dựng, thi hành pháp luật để phát huy hiệu ứng, sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội.

Năm là, bảo đảm nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, sơ kết, tổng kết, đánh giá và động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích.

Xin trân trọng cảm ơn ông! 
Các tin mới hơn
Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm(07/04/2020)
Thông báo thay đổi thời gian thi Vòng bán kết Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"(26/02/2020)
Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Hội Phụ nữ với pháp luật năm 2019(13/01/2020)
Tỉnh Hải Dương Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ Tướng Chính phủ (22/11/2019)
Tọa đàm trực tuyến "Để pháp luật đi vào cuộc sống"(18/11/2019)
Các tin cũ hơn
Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện đợt cao điểm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(24/10/2019)
Ngành Tư pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường tiếp cận pháp luật cho người dân góp phần hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh(17/10/2019)
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2019(17/10/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”(12/09/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021(11/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương