Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 5 năm 2022
20/05/2022 08:09:24

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Hiệu lực từ ngày 10/05/2022

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Hiệu lực từ ngày 10/05/2022

2. Quyết định 05/2022/QĐ-TTg ngày 23 tháng 03 của Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Hiệu lực từ ngày 19/05/2022

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Quyết định 1303/QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 01/05/2022

2. Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 01/05/2022

3. Thông tư 11/2021/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

Hiệu lực từ ngày 01/05/2022

4. Thông tư 12/2021/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”

Hiệu lực từ ngày 01/05/2022

5. Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Hiệu lực từ ngày 01/05/2022

6. Thông tư 11/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Hiệu lực từ ngày 01/05/2022

7. Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hiệu lực từ ngày 01/05/2022

8. Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 03 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày 05/05/2022

9. Thông tư 07/2022/TT-BCT ngày 23 tháng 03 năm 2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Hiệu lực từ ngày 08/05/2022

10. Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

Hiệu lực từ ngày 15/05/2022

11. Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo

Hiệu lực từ ngày 15/05/2022

12. Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Hiệu lực từ ngày 15/05/2022

13. Thông tư 22/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030

Hiệu lực từ ngày 15/05/2022

14. Thông tư 22/2022/TT-BQP ngày 02 tháng 04 năm 2022 của Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Hiệu lực từ ngày 16/05/2022

15. Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 04 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Hiệu lực từ ngày 20/05/2022

16. Thông tư 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 20/05/2022

17. Thông tư 23/2022/TT-BQP ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Bộ Quốc phòng ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS"

Hiệu lực từ ngày 20/05/2022

18. Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy...

Hiệu lực từ ngày 21/05/2022.

19. Thông tư 02/2022/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2021/TT-NHNN ngày 06/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Hiệu lực từ ngày 24/05/2022.

20. Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 25/05/2022.

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 29/04/2022 quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 09/05/2022

2. Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 29/04/2022 quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 09/05/2022

3. Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

4. Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022

Hiệu lực từ ngày 01/05/2022

5. Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/04/2022 bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ( Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 về việc ban hành Quy định một số điều cụ thể về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng công trình trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.)

Hiệu lực từ ngày 15/05/2022

Các tin mới hơn
Thông báo:Kết quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022(23/06/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022(21/06/2022)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho Hoà giải viên ở cơ sở năm 2022(20/05/2022)
Trên 15.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (20/05/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022(20/05/2022)
Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022(14/05/2022)
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở(25/04/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín