Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022
14/02/2023 08:47:56

I. VĂN BẢN CỦA chính phỦ

­­­­­­­hg
1. Nghị định 81/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Hiệu lực: 01/12/2022

2. Nghị định 88/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Hiệu lực: 12/12/2022

3. Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Hiệu lực: 15/12/2022

4. Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Hiệu lực: 22/12/2022

5. Nghị định 93/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Hiệu lực: 22/12/2022

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định 21/2022/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Hiệu lực: 25/12/2022

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Hiệu lực: 01/12/2022

2. Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Hiệu lực: 01/12/2022

3. Thông tư 2/2022/TT-VPCP ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hiệu lực: 05/12/2022

4. Thông tư 8/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiệu lực: 01/12/2022

5. Thông tư 64/2022/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính ban hành Sửa đổi 2:2022 QCVN 08:2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Hiệu lực: 09/12/2022

6. Thông tư 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Hiệu lực: 09/12/2022

7. Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong

Hiệu lực: 10/12/2022

8. Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Hiệu lực: 10/12/2022

9. Thông tư 13/2022/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Hiệu lực: 12/12/2022

10. Thông tư 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh

Hiệu lực: 12/12/2022

11. Thông tư 14/2022/TT-BKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hiệu lực: 12/12/2022

12. Thông tư 14/2022/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Hiệu lực: 12/12/2022

13. Thông tư 24/2022/TT-BGTVT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Hiệu lực: 15/12/2022

14. Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Hiệu lực: 15/12/2022

15. Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật

Hiệu lực: 15/12/2022

16. Thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Hiệu lực: 15/12/2022

17. Thông tư 25/2022/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Hiệu lực: 15/12/2022

18. Thông tư 11/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 11 năm 2022 Bộ của Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Hiệu lực: 15/12/2022

19. Thông tư 07/2022/TT-BTP ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

Hiệu lực: 19/12/2022

20. Thông tư 30/2022/TT-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Hiệu lực: 20/12/2022

21. Thông tư 79/2022/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Hiệu lực: 22/12/2022

22. Thông tư 08/2022/TT-BTP ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Hiệu lực: 22/12/2022

23. Thông tư 66/2022/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

Hiệu lực: 22/12/2022

24. Thông tư 17/2022/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Hiệu lực: 22/12/2022

25. Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Hiệu lực: 23/12/2022

26. Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hiệu lực: 24/12/2022

27. Thông tư 80/2022/TT-BQP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Hiệu lực: 26/12/2022

28. Thông tư 31/2022/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Hiệu lực: 28/12/2022

29. Thông tư 06/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Hiệu lực: 30/12/2022

30. Thông tư 07/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Hiệu lực: 30/12/2022

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Quyết định số 18/2022/QĐ - UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 Ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/12/2022

Các tin mới hơn
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(22/09/2023)
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(21/09/2023)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tích cực công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)(19/09/2023)
Gần 7.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (07/09/2023)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 3126/KH-UBND ngày 23/8/2023 về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (25/08/2023)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín