Tài liệu tuyên truyền PL
VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/11/2019
07/11/2019 10:14:20

I. Văn bẢN CỦA QUỐC HỘI

1.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 42/2019/QH14, ban hành ngày 14/06/2019.

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

II. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định 74/2019/NĐ-CPHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-177066-d1.html" ngày 23/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-177066-d1.html" của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Hiệu lực từ ngày 08/11/2019.

2. Nghị định 77/2019/NĐ-CP HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/dan-su/nghi-dinh-77-2019-nd-cp-ve-to-hop-tac-177420-d1.html"ngày 10/10/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/dan-su/nghi-dinh-77-2019-nd-cp-ve-to-hop-tac-177420-d1.html"của Chính phủ về tổ hợp tác

Hiệu lực tử ngày 25/11/2019.

3. Quyết định 29/2019/QĐ-TTgHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/quyet-dinh-29-2019-qd-ttg-sua-doi-quy-che-quan-ly-hoat-dong-cua-cang-cam-ranh-177328-d1.html" ngày 03/10/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/quyet-dinh-29-2019-qd-ttg-sua-doi-quy-che-quan-ly-hoat-dong-cua-cang-cam-ranh-177328-d1.html" của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg ngày 27/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 25/11/2019.

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 66/2019/TT-BTC HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-66-2019-tt-btc-sua-doi-thong-tu-110-2015-ve-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-thue-177581-d1.html" ngày 20/9/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-66-2019-tt-btc-sua-doi-thong-tu-110-2015-ve-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-thue-177581-d1.html"của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

2.Thông tư 68/2019/TT-BTCHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-68-2019-tt-btc-huong-dan-ve-hoa-don-dien-tu-177381-d1.html" ngày 30/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-68-2019-tt-btc-huong-dan-ve-hoa-don-dien-tu-177381-d1.html" của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

3.Thông tư 71/2019/TT-BTCHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-71-2019-tt-btc-bai-bo-thong-tu-116-2012-TT-BTC-va-thong-tu-135-2013-177439-d1.html" ngày 08/10/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-71-2019-tt-btc-bai-bo-thong-tu-116-2012-TT-BTC-va-thong-tu-135-2013-177439-d1.html" của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô

Hiệu lực từ ngày 22/11/2019.

4.Thông tư 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-67-2019-tt-btc-muc-chi-thuc-hien-cong-tac-tham-do-khai-quat-khao-co-177160-d1.html"của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 08/11/2019.

5.Thông tư 65/2019/TT-BTCHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-65-2019-tt-btc-quy-dinh-thi-cap-va-cong-nhan-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem-177028-d1.html" ngày 16/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-65-2019-tt-btc-quy-dinh-thi-cap-va-cong-nhan-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem-177028-d1.html" của Bộ Tài chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

6.Thông tư 64/2019/TT-BTCHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-64-2019-tt-btc-sua-doi-huong-dan-che-do-quan-ly-ngan-quy-nha-nuoc-176964-d1.html" ngày 16/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-64-2019-tt-btc-sua-doi-huong-dan-che-do-quan-ly-ngan-quy-nha-nuoc-176964-d1.html" của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

7.Thông tư 58/2019/TT-BTCHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-58-2019-tt-btc-quan-ly-va-su-dung-tai-khoan-cua-kho-bac-nha-nuoc-176642-d1.html" ngày 30/8/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-58-2019-tt-btc-quan-ly-va-su-dung-tai-khoan-cua-kho-bac-nha-nuoc-176642-d1.html" của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

8.Thông tư 33/2018/TT-NHNN HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-33-2018-tt-nhnn-sua-doi-bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-nha-nuoc-169613-d1.html"ngày 21/12/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-33-2018-tt-nhnn-sua-doi-bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-nha-nuoc-169613-d1.html"của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019

9.Thông tư 15/2019/TT-NHNN HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-15-2019-tt-nhnn-sua-doi-ve-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-ngoai-hoi-177476-d1.html"ngày HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-15-2019-tt-nhnn-sua-doi-ve-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-ngoai-hoi-177476-d1.html"17/10/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-15-2019-tt-nhnn-sua-doi-ve-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-ngoai-hoi-177476-d1.html"của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Hiệu lực từ ngày 25/11/2019.

10.Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDLHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-10-2019-tt-bvhttdl-thi-hoac-xet-thang-hang-chuc-danh-chuyen-nganh-van-hoa-177464-d1.html" ngày 10/10/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-10-2019-tt-bvhttdl-thi-hoac-xet-thang-hang-chuc-danh-chuyen-nganh-van-hoa-177464-d1.html" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Hiệu lực từ ngày 25/11/2019.

11.Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDLHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-08-2019-tt-bvhttdl-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-doi-voi-san-pham-van-hoa-176527-d1.html" ngày 03/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-08-2019-tt-bvhttdl-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-doi-voi-san-pham-van-hoa-176527-d1.html" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

Hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

12.Thông tư 16/2019/TT-BCTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-16-2019-tt-bct-ve-dau-gia-thi-diem-nhap-khau-duong-176941-d1.html" ngày 19/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-16-2019-tt-bct-ve-dau-gia-thi-diem-nhap-khau-duong-176941-d1.html" của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019

Hiệu lực từ ngày 02/11/2019.

13.Thông tư 17/2019/TT-BCTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-17-2019-tt-bct-bai-bo-mot-so-van-ban-176940-d1.html" ngày 19/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-17-2019-tt-bct-bai-bo-mot-so-van-ban-176940-d1.html" của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành

Hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

14.Thông tư 19/2019/TT-BCTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-19-2019-tt-bct-ap-dung-cac-bien-phap-tu-ve-dac-biet-de-thuc-thi-hiep-dinh-cptpp-177453-d1.html" ngày 30/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-19-2019-tt-bct-ap-dung-cac-bien-phap-tu-ve-dac-biet-de-thuc-thi-hiep-dinh-cptpp-177453-d1.html" của Bộ Công Thương quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

15.Thông tư 18/2019/TT-BCTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-18-2019-tt-bct-quy-dinh-ve-hoat-dong-cong-vu-cua-luc-luong-quan-ly-thi-truong-177452-d1.html" ngày 30/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-18-2019-tt-bct-quy-dinh-ve-hoat-dong-cong-vu-cua-luc-luong-quan-ly-thi-truong-177452-d1.html" của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

16.Thông tư 16/2019/TT-BGDĐTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-16-2019-tt-bgddt-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-177303-d1.html" ngày 04/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-16-2019-tt-bgddt-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-177303-d1.html" của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Hiệu lực từ ngày 20/11/2019.

17.Thông tư 11/2019/TT-BNVHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-11-2019-tt-bnv-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-177183-d1.html" ngày 30/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-11-2019-tt-bnv-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-177183-d1.html" của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

18.Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-15-2019-tt-bldtbxh-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-177175-d1.html"ngày 18/9/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-15-2019-tt-bldtbxh-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-177175-d1.html"của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Hiệu lực từ ngày 02/11/2019.

19.Thông tư 16/2019/TT-BTNMTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-16-2019-tt-btnmt-ky-thuat-danh-gia-chat-luong-du-bao-canh-bao-hai-van-177165-d1.html" ngày 30/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-16-2019-tt-btnmt-ky-thuat-danh-gia-chat-luong-du-bao-canh-bao-hai-van-177165-d1.html" của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

20.Thông tư 03/2019/TT-BKHCNHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-03-2019-tt-bkhcn-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-177026-d1.html" ngày 26/6/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-03-2019-tt-bkhcn-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-177026-d1.html" của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

21.Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-10-2019-tt-bnnptnt-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-cam-su-dung-177025-d1.html"ngày 20/9/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-10-2019-tt-bnnptnt-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-cam-su-dung-177025-d1.html"của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

22.Thông tư 33/2019/TT-BGTVTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-33-2019-tt-bgtvt-2019-hoat-dong-nao-vet-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia-176871-d1.html" ngày 06/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-33-2019-tt-bgtvt-2019-hoat-dong-nao-vet-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia-176871-d1.html" của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

23.Thông tư 36/2019/TT-BGTVTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-176836-d1.html" ngày 12/09/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-176836-d1.html" của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

24.Thông tư 35/2019/TT-BGTVT HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-35-2019-tt-bgtvt-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-cang-bien-176687-d1.html" ngày 0/9/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-35-2019-tt-bgtvt-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-cang-bien-176687-d1.html"của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

25.Thông tư 34/2019/TT-BGTVTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-ve-van-tai-duong-thuy-noi-dia-176654-d1.html" ngày 06/9/2019HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-ve-van-tai-duong-thuy-noi-dia-176654-d1.html" của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

26.Thông tư 22/2019/TT-BYTHYPERLINK "https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-22-2019-tt-byt-ty-le-phan-tram-ton-thuong-co-the-trong-giam-dinh-phap-y-176734-d1.html" ngày 28/8/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-22-2019-tt-byt-ty-le-phan-tram-ton-thuong-co-the-trong-giam-dinh-phap-y-176734-d1.html"của Bộ Y tế về việc quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

27.Thông tư 23/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-23-2019-tt-byt-quy-trinh-giam-dinh-phap-y-tam-than-176599-d1.html"của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

IV. VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

1.Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

2.Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc một số Sở thuộc ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

3.Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019.

4.Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thanh lập ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

Các tin mới hơn
Tìm hiểu một số quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(06/08/2020)
Tìm hiểu quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam(06/08/2020)
Mức phạt vi phạm hành chính về thương mại điện tử(17/07/2020)
Quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp(17/07/2020)
Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(06/07/2020)
Các tin cũ hơn
TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU(07/11/2019)
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp(07/11/2019)
Tại sao ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?(27/10/2019)
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/10/2019(18/10/2019)
Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương