Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022
07/12/2022 11:04:42

I. VĂN BẢN CỦA chính phỦ

­­­­­­­hg h1. Nghị định 87/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Hiệu lực: 01/11/2022

2. Nghị định 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực: 01/11/2022

3. Nghị định 54/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Hiệu lực: 01/11/2022

4. Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Hiệu lực: 01/11/2022

5. Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiệu lực: 01/11/2022

6. Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ

Hiệu lực: 01/11/2022

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Hiệu lực: 10/11/2022

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia

Hiệu lực: 01/11/2022

2. Thông tư 21/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Hiệu lực: 01/11/2022

3. Thông tư 07/2022/TT-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Hiệu lực: 01/11/2022

4. Thông tư 22/2022/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Hiệu lực: 01/11/2022

5. Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Hiệu lực: 01/11/2022

6. Thông tư 58/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 9 năm 2022 quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư"

Hiệu lực: 10/11/2022

7. Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiệu lực: 11/11/2022

8. Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y

Hiệu lực: 12/11/2022

9. Thông tư 03/2022/TT-UBDT ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc quy định trình tự, thủ tục, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Hiệu lực: 15/11/2022

10. Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Hiệu lực: 15/11/2022

11. Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Hiệu lực: 15/11/2022

12. Thông tư 63/2022/TT-BQP ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Quốc phòng quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội

Hiệu lực: 15/11/2022

13. Thông tư 10/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ Thành phố Hà Nội

Hiệu lực: 15/11/2022

14. Thông tư 60/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Hiệu lực: 17/11/2022

15. Thông tư 23/2022/TT-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Hiệu lực: 18/11/2022

16. Thông tư 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Hiệu lực: 19/11/2022

17. Thông tư 63/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư 105/2015/TT-BTC ngày 08/07/2015 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 117/2013/TT-BTC

Hiệu lực: 20/11/2022

18. Thông tư 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hiệu lực: 20/11/2022

19. Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Hiệu lực: 20/11/2022

20. Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Hiệu lực: 20/11/2022

21. Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Hiệu lực: 22/11/2022

22. Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Hiệu lực: 25/11/2022

23. Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

Hiệu lực: 25/11/2022

24. Thông tư 16/2022/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

Hiệu lực: 28/11/2022

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/11/2022

2. Quyết định 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/11/2022

3. Quyết định 14/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 Ban hành quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 01/11/2022

Các tin mới hơn
Hải Dương ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh (17/04/2024)
Tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước (17/04/2024)
Hội đồng phối hợp tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”.(17/04/2024)
Quy định về thừa kế trong doanh nghiệp(11/04/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương(29/03/2024)
Các tin cũ hơn
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(13/10/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH