Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021
16/07/2021 05:08:36

I. VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

1. Luật Cư trú, số 68/2020/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

2. Luật Thỏa thuận quốc tế, số 70/2020/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), số 71/2020/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, số 60/2020/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

5. Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

6. Nghị quyết 130/2020/QH14 13/11/2020 của Quốc hội về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

II. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

2. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Hiệu lực từ ngày 10/07/2021

III. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/04/2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

2. Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê

Hiệu lực từ ngày 15/07/2021

3. Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

Hiệu lực từ ngày 20/07/2021

IV. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công an về quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

2. Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

3. Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

4. Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

5. Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/05/2021 của Bộ Tài chính về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

6. Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/05/2021 của Bộ Y Tế quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

7. Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06/05/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

8. Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

9. Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/05/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

10. Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/07/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

11. Thông tư số 17/2020/TT-BTTTT ngày 20/08/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

12. Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT ngày 03/09/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

13. Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT ngày 15/09/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

14. Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT ngày 15/09/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

15. Thông tư số 34/2020/TT-BTTTT ngày 06/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz”

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

16. Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT ngày 16/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

17. Thông tư số 34/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

18. Thông tư số 36/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

19. Thông tư số 33/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

20. Thông tư số 38/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

21. Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

22. Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/04/2021 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

23. Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29/04/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

24. Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

25. Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến"

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

26. Thông tư số 02/2021/TT-BVHTTDL ngày 13/05/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Hiệu lực từ ngày 01/07/2021

27. Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Hiệu lực từ ngày 02/07/2021

28. Thông tư số 56/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

Hiệu lực từ ngày 03/07/2021

29. Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Hiệu lực từ ngày 05/07/2021

30. Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Hiệu lực từ ngày 05/07/2021

31. Thông tư số 14/2021/TT-BGDĐT ngày 20/05/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày 05/07/2021

32. Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/05/2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Hiệu lực từ ngày 05/07/2021

33. Thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19/05/2021 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 05/07/2021

34. Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Hiệu lực từ ngày 05/07/2021

35. Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Hiệu lực từ ngày 05/07/2021

36. Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21/05/2021 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Hiệu lực từ ngày 10/07/2021

37. Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 10/07/2021

38. Thông tư số 37/2021/TT-BTC ngày 27/05/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 11/07/2021

39. Thông tư số 38/2021/TT-BTC ngày 31/05/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 21/2008/TT-BTC ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hiệu lực từ ngày 15/07/2021

40. Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/05/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Hiệu lực từ ngày 15/07/2021

41. Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/05/2021 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Hiệu lực từ ngày 15/07/2021

42. Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/05/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý

Hiệu lực từ ngày 15/07/2021

43. Thông tư số 04/2021/TT-BTNMT ngày 29/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai

Hiệu lực từ ngày 15/07/2021

44. Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hiệu lực từ ngày 18/07/2021

45. Thông tư 42/2021/TT-BTC ngày 04/06/2021 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 20/07/2021

46. Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

Hiệu lực từ ngày 25/07/2021

47. Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/06/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Hiệu lực từ ngày 26/07/2021.

V. VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH

1. Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

Các tin mới hơn
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(13/10/2022)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL nổi bật, có hiệu lực từ tháng 6 năm 2021(11/06/2021)
Tìm hiểu pháp luật về Trẻ em (10/06/2021)
Văn bản QPPL nổi bật, có hiệu lực từ tháng 5 năm 2021(17/05/2021)
Tìm hiểu Luật Doanh nghiệp năm 2020(26/04/2021)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021(26/04/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín