NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025!
Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 9 năm 2020
04/09/2020 10:00:18

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

2. Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

3. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

4. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Hiệu lực từ ngày 07/9/2020

5. Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Hiệu lực từ ngày 15/9/2020

6. Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Hiệu lực từ ngày 15/9/2020

7. Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Hiệu lực từ ngày 15/9/2020

8. Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 của Chính phủ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 17/9/2020

9. Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 20/9/2020

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2

1. Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Hiệu lực từ ngày 15/9/2020

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

2. Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/07/2020 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

3. Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

4. Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/07/2020 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

5. Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/06/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

6. Thông tư số 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/06/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

7. Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/06/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

8. Thông tư số 63/2020/TT-BTC ngày 25/06/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

9. Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

10. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/07/2020của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Hiệu lực từ ngày 05/9/2020

11. Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/07/2020 của Bộ Công Thương quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí

Hiệu lực từ ngày 10/9/2020

12. Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Hiệu lực từ ngày 11/9/2020

13. Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/07/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Hiệu lực từ ngày 15/9/2020

14. Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/07/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hiệu lực từ ngày 15/9/2020

15. Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập

Hiệu lực từ ngày 21/9/2020

16. Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày 21/9/2020

17. Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 28/9/2020

18. Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/07/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Hiệu lực từ ngày 28/9/2020

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH

1. Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 01/9/2020

2. Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành (Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 21/5/2014 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương).

Hiệu lực từ ngày 11/9/2020.

Các tin mới hơn
Tài liệu bồi dưỡng Tập huấn viên, Hoà giải viên ở cơ sở(17/09/2020)
Những chính sách được thông qua tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI(09/09/2020)
Hướng dẫn phổ biến các Nghị quyết, Luật mới được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua(04/09/2020)
Các tin cũ hơn
Sở Tư pháp - Toà án nhân dân tỉnh ký kết Kế hoạch liên ngành thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở(20/07/2020)
Hội nghị trực tuyến về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải(17/07/2020)
Những điểm mới nổi bật của 12 Luật có hiệu lực từ 01/7/2020(10/07/2020)
Những văn bản QPPL nổi bật, có hiệu lực từ tháng 7/2020(01/07/2020)
Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện(16/06/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương