Phổ biến và giáo dục pháp luật
Danh mục văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022
08/07/2022 08:28:39

I.VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

2. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

3. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

4. Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2022

5. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2022

6. Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 22/7/2022

II. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 10/2022/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2022

2. Thông tư số 12/2021/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ không có TNT dùng cho lộ thiên.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2022

3. Thông tư số 10/2021/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

4. Thông tư số 13/2021/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin".

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

5. Thông tư số 14/2021/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác".

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

6. Thông tư số 16/2021/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

7. Thông tư số 15/2021/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

8. Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

9. Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

10. Thông tư số 28/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến".

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

11. Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

12. Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

13. Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

14. Thông tư số 45/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

15. Thông tư số 07/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G”.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

17. Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

18. Thông tư số 09/2021/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất".

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

19. Thông tư số 09/2021/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

20. Thông tư số 11/2021/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

21. Thông tư 10/2021/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời bao gói.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2022

22. Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Hiệu lực từ ngày 08/7/2022

23. Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam".

Hiệu lực từ ngày 10/7/2022

24. Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hiệu lực từ ngày 11/7/2022

25. Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2022

26. Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2022

27. Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2022

28. Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2022

29. Thông tư số 1/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2022

30. Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 31 tháng 05 năm 2022 hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2022

31. Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 06 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Hiệu lực từ ngày 16/7/2022

32. Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím.

Hiệu lực từ ngày 18/7/2022

33. Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Hiệu lực từ ngày 18/7/2022

34. Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Hiệu lực từ ngày 20/7/2022

35. Thông tư số 01/2022/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về dị vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan.

Hiệu lực từ ngày 20/7/2022

36. Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.

Hiệu lực từ ngày 22/7/2022

37. Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Hiệu lực từ ngày 22/7/2022

38. Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

Hiệu lực từ ngày 22/7/2022

39. Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định.

Hiệu lực từ ngày 30/7/2022.

------

Các tin mới hơn
Kết thúc đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Hoà giải ở cơ sở năm 2022(08/07/2022)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hải Dương(08/07/2022)
Thông báo:Kết quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022(23/06/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022(21/06/2022)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 5 năm 2022(20/05/2022)
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho Hoà giải viên ở cơ sở năm 2022(20/05/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín