Bổ trợ tư pháp
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ
07/11/2019 04:04:28

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTG về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTG được kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 3919/KH-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 để triển khai thực hiện.

Với mục đích tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW; Phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTG đến các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội viên Hội Luật gia tỉnh, các cá nhân, tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiêu quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với hoạt động của Hội Luật gia tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Kế hoạch số 3919/KH-UBND đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện cụ thể đó là:

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTG

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tích cực phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Hội Luật gia tỉnh đẩy mạnh, tăng cường quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW đến các Chi hội luật gia trực thuộc và Hội viên của Hội; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc phát huy vai trò, thực hiện nhiệm vụ của Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhà nước, nhân dân trong giai đoạn mới.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Công tác tổ chức Hội

2.1. Công tác tổ chức, cán bộ

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ của Hội Luật gia tỉnh đáp ứng yeu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Căn cứ vào điều kiện tình hình thức tế để xem xét, bổ sung cán bộ của Hội để hoàn thành các nhiệm vụ được đảng, nhà nước giao.

- Lựa chọn, bố trí đội ngũ Luật gia có đầy đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định làm cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm của Hội.

- Thường xuyên quan tâm việc bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2.2. Công tác phát triển tổ chức Hội, Hội viên

- Quan tâm phat triển Hội Luật gia cấp xã, thành lập các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh tại các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Vận động, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tự nguyện gia nhập Hội Luật gia.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, quan tâm tạo điều kiện để Hội luật gia tỉnh phát huy tốt vai trò, chức năng của Hội trong các hoạt động:

3.1. Tham gia ý kiến xây dựng các Dự thảo Luật; tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn, phản biện các chính sách pháp luật do các Sở, ban, ngành của tỉnh chủ trì soạn thảo.

3.2. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách, thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng ký kết với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; thực hiện các chương trình, đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

3.3. Tham gia công tác giám sát, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp theo quy định của pháp luật.

3.4. Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các Đề án về cải cách thủ tục hành chính; tham gia kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính; tham gia đánh giá thực hiện cải cách hành chính tại các Sở, ngành, địa phương.

3.5. Tham gia các hoạt động tiếp dân, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

3.6. Tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia công tác khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội luật gia Việt Nam.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

Các tin mới hơn
Kết quả công tác Bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2020(07/07/2020)
Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp(12/06/2020)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp(11/06/2020)
Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.(18/05/2020)
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư cập nhật tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(14/05/2020)
Các tin cũ hơn
Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 11 năm 2019(07/11/2019)
Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 11 năm 2019(07/11/2019)
Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở(08/10/2019)
Tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương(08/10/2019)
Hội nghị tập huấn pháp luật về giám định tư pháp(26/07/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương