Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022
12/09/2022 10:43:00

I. VĂN BẢN CỦA chính phỦ

­­­­­­­hgh
1. Nghị định 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hiệu lực từ ngày 01/9/2022

2. Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

Hiệu lực từ ngày 12/9/2022

II. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 13/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Hiệu lực từ ngày 01/9/2022

2. Thông tư 41/2022/TT-BTC ngày 05/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

Hiệu lực từ ngày 01/9/2022

3. Thông tư 08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Hiệu lực từ ngày 01/9/2022

4. Thông tư 09/2022/TT-NHNN ngày 12/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 01/9/2022

5. Thông tư 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Hiệu lực từ ngày 01/9/2022

6. Thông tư 53/2022/TT-BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư 164/2019/TT-BQP ngày 03/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội

Hiệu lực từ ngày 02/9/2022

7. Thông tư 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Hiệu lực từ ngày 05/9/2022

8. Thông tư 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Hiệu lực từ ngày 05/9/2022

9. Thông tư 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí

Hiệu lực từ ngày 09/9/2022

10. Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 10/9/2022

11. Thông tư 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Hiệu lực từ ngày 10/9/2022

12. Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiệu lực từ ngày 10/9/2022

13. Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 16/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Hiệu lực từ ngày 10/9/2022

14. Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Hiệu lực từ ngày 11/9/2022

15. Thông tư 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường

Hiệu lực từ ngày 12/9/2022

16. Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025

Hiệu lực từ ngày 12/9/2022

17. Thông tư 18/2022/TT-BGTVT ngày 20/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Hiệu lực từ ngày 15/9/2022

18. Thông tư 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Hiệu lực từ ngày 15/9/2022

19. Thông tư 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Hiệu lực từ ngày 15/9/2022

20. Thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Hiệu lực từ ngày 15/9/2022

21. Thông tư 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 15/9/2022

22. Thông tư 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hiệu lực từ ngày 15/9/2022

23. Thông tư 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Hiệu lực từ ngày 15/9/2022

24. Thông tư 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Hiệu lực từ ngày 15/9/2022

25. Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hiệu lực từ ngày 16/9/2022

26. Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hiệu lực từ ngày 16/9/2022

27. Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hiệu lực từ ngày 17/9/2022

28. Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hiệu lực từ ngày 20/9/2022

29. Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/08/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương

Hiệu lực từ ngày 30/9/2022.

------

Các tin mới hơn
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(22/09/2023)
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(21/09/2023)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tích cực công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)(19/09/2023)
Gần 7.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (07/09/2023)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 3126/KH-UBND ngày 23/8/2023 về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (25/08/2023)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022(23/08/2022)
Kết thúc đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Hoà giải ở cơ sở năm 2022(08/07/2022)
Danh mục văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022(08/07/2022)
Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hải Dương(08/07/2022)
Thông báo:Kết quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022(23/06/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín