Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật, có hiệu lực từ tháng 5 năm 2021
17/05/2021 08:13:07

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Hiệu lực từ ngày 01/05/2021

2. Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 01/05/2021

3. Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ về Khu Kinh tế - quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 05/05/2021

4. Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Hiệu lực từ ngày 14/05/2021

5. Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

6. Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

7. Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

8. Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

9. Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

10. Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

11. Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

12. Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ về quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Hiệu lực từ ngày 16/05/2021

13. Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân

Hiệu lực từ ngày 20/05/2021

14. Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/03/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 02/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội

Hiệu lực từ ngày 01/05/2021

2. Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Hiệu lực từ ngày 10/05/2021

3. Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg ngày 25/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 12/05/2021

4. Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

5. Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

6. Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 19/05/2021

7. Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Hiệu lực từ ngày 20/05/2021

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/03/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Hiệu lực từ ngày 01/05/2021

2. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 01/05/2021

3. Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/03/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 02/05/2021

4. Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Hiệu lực từ ngày 03/05/2021

5. Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Hiệu lực từ ngày 03/05/2021

6. Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Hiệu lực từ ngày 10/05/2021

7. Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

8. Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/03/2021 của Bộ Tài chính quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Hiệu lực từ ngày 15/05/2021

9. Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

Hiệu lực từ ngày 16/05/2021

10. Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/03/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

Hiệu lực từ ngày 17/05/2021

11. Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hiệu lực từ ngày 17/05/2021

12. Thông tư số 02/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Hiệu lực từ ngày 17/05/2021

13. Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 17/05/2021

14. Thông tư số 01/2021/TT-BCT ngày 31/03/2021 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương

Hiệu lực từ ngày 20/05/2021

15. Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Hiệu lực từ ngày 22/05/2021

16. Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

Hiệu lực từ ngày 22/05/2021

17. Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 22/05/2021

18. Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Hiệu lực từ ngày 22/05/2021.

IV. VĂN BẢN QPPL TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 20/5/2021.

Các tin mới hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Các tin cũ hơn
Tìm hiểu Luật Doanh nghiệp năm 2020(26/04/2021)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021(26/04/2021)
Hội nghị tập huấn kỹ năng và phương pháp tập huấn cho Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở cấp huyện năm 2021(26/04/2021)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(18/03/2021)
Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Phần 5)(10/03/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín