Bổ trợ tư pháp
Kết quả thực hiện Đề án "phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" của Bộ Tư pháp
21/09/2020 10:07:52

Ngày 10/5/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định số 1076/QĐ-BTP ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án). Để đảm bảo việc triển khai Đề án kịp thời và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung Đề án tới lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh. Sau hội nghị tuyên truyền nhiều sở, ngành, địa phương đã tiến hành phổ biến Đề án ở cấp mình, ngành mình tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời xác định việc tuyên truyền Đề án và các quy định của pháp luật về đấu giá là việc làm thường xuyên, liên tục. Hơn nữa, để phổ biến sâu rộng đến đông đảo cán bộ và nhân dân về vai trò và ý nghĩa của công tác đấu giá trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đấu giá tài sản, Sở Tư pháp phối hợp với các ngành, cơ quan có liên quan thường kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản tới các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, trên trang Web của Sở Tư pháp và các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh. Việc thường xuyên tuyên truyền giúp các sở, ngành, địa phương và nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh;

Sở Tư pháp tiến hành rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra các văn bản quy pháp luật của UBND tỉnh, huyện có liên quan đến công tác đấu giá như Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/07/2012 về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh trên cơ sở rà soát các văn bản đối chiếu với các văn bản pháp luật cấp trên như Nghị định Số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư 03/2012/TT-BTC và Thông tư 48/2012/TT-BTC.

Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển các tổ chức đấu giá ở địa phương, Sở tư pháp tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm phát triển tổ chức và đội ngũ người đấu giá ở địa phương;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp xây dựng quy chế đấu giá mẫu để các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp áp dụng cộng với điều kiện đặc thù của đơn vị mình để xây dựng quy chế đấu giá cho phù hợp quy định của pháp luât;

Sở Tư pháp hướng dẫn thống nhất về thẩm quyền ký hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp theo hướng thuận tiện, giảm bớt thủ tục hành chính và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành; Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1276/KH-UBND ngày 10/5/2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu văn bản để hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình hoạt động cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản để ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, các cơ quan tiến hành tố tụng có tài sản là tang chứng, vật chứng trong quá trình tố tụng, tài sản tịch thu do vi phạm hành chính ký hợp đồng hoặc cuyển giao tài sản để các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp tiến hành đấu giá.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 10 tổ chức đấu giá chuyên nghiệp (gồm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp và 09 doanh nghiệp), 05 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá; so với năm 2013 tăng thêm 05 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Tổng số đấu giá viên đăng ký danh sách hoạt động tại Sở Tư pháp là 21 đấu giá viên, tăng 08 người so với năm 2013.

Trong 07 năm (2013-2019), các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp đã tiến hành ký 2.635 hợp đồng, tổng trị giá khởi điểm trên 8.570,710 tỷ đồng, đã tổ chức đấu giá thành 2.626 cuộc trị giá trên 10.484,350 tỷ đồng. Tài sản đấu giá chủ yếu là: đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản tịch thu sung công, tài sản doanh nghiệp nhà nước, tài sản ngân hàng thương mại, tài sản thanh lý. Tổng số tiền chênh lệch so với giá khởi điểm trên 1.916,639 tỷ đồng, số tiền nộp ngân sách trên 33,241 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Hệ thống văn bản pháp luật về đấu giá tài sản đã được ban hành; tuy nhiên còn một số bất cập, chưa đầy đủ; Chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp của đấu giá viên, khó khăn trong việc tập hợp đấu giá viên, giám sát quá trình hành nghề và thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Đấu giá viên; Việc phát triển số lượng đấu giá viên trên địa bàn tỉnh còn chậm, số lượng tổ chức đấu giá, đấu giá viên và nguồn cấp chứng chỉ hành nghề còn hạn chế; việc phân bổ các tổ chức đấu giá tài sản chưa hợp lý, chủ yếu các tổ chức HNĐG tập trung tại địa bàn thành phố (7/10 tổ chức HNĐG tập trung trên địa bàn thành phố Hải Dương); Người có tài sản (chủ yếu tài sản là quyền sử dụng đất) hay chậm trễ, kéo dài thời gian thanh toán chi phí; Đấu giá tài sản thi hành án còn nhiều khó khăn như thời gian, thủ tục hoàn thiện giấy tờ để chuyển giao tài sản cho người trúng đấu giá còn phức tạp; người phải thi hành án còn gây khó khăn trong việc cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản; Quy định của pháp luật về xử lý tài sản thế chấp chưa rõ ràng, phối hợp giữa các ngành chưa hiệu quả dẫn đến đấu giá tài sản thế chấp còn nhiều khó khăn, người thế chấp cố tình không hợp tác, bỏ trốn, không bàn giao tài sản.

Để tiếp tục phát triển hơn nữa số lượng cũng như chất lượng đội ngũ đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá và hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là:

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tích cực tuyên truyền các quy định pháp luật về đấu giá tài sản; quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên đến các tổ chức hành nghề đấu giá, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng các tổ chức hành nghề đấu giá, đấu giá viên hoạt động trên địa bàn tỉnh; giám sát, phối hợp với Sở Tư pháp địa phương khác giám sát hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức hành nghề đấu giá ở địa phương khác có trụ sở trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động đấu giá tài sản nhằm đánh giá kết quả hoạt động, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức HNĐG, đấu giá viên và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cũng như phát kiện, xử lý kịp thời những vi phạm nếu có.

Xử lý nghiêm đối với những tổ chức HNĐG có vi phạm trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Xây dựng cơ chế để kiểm soát đối với các tổ chức HNĐG trong việc gửi thông báo tổ chức đấu gái tài sản về Sở Tư pháp để theo dõi, quản lý.

Phối hợp với chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan có liên quan trong việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đấu giá tài sản thi hành án, tài sản bảo đảm do ngân hàng phát mại …

Tiếp tục thực hiện việc giám sát đấu giá QSD đất cho nhân dân xây dựng nhà ở theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kịp thời phát hiện vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản và kiến nghị xử lý theo quy đị nh của pháp luật.

 

Các tin mới hơn
Danh sách tập sự hàn nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 4 năm 2021(09/04/2021)
Thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chức lần thứ 4 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi(05/04/2021)
Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư(01/04/2021)
Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 5/3/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng(15/03/2021)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.(17/02/2021)
Các tin cũ hơn
Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.(16/09/2020)
Thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2030(10/09/2020)
Kết quả 05 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương(31/08/2020)
Kết quả công tác Bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2020(07/07/2020)
Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp(12/06/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín