Hoạt động PBGDPL
Dịch vụ công mức độ 4 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
06/09/2021 12:00:00

1. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Đến nay, đã có 38 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Trong đó:

a) Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm 29 thủ tục, cụ thể:

* Lĩnh vực Công chứng (6 thủ tục):

- Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng;

- Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

- Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng;

- Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng;

- Thủ tục Thành lập Văn phòng công chứng.

* Lĩnh vực giám định tư pháp (02 thủ tục):

- Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất;

- Thủ tục Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp.

* Lĩnh vực trợ giúp pháp lý (04 thủ tục):

- Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý;

- Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;

- Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

* Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (03 thủ tục):

- Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

- Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên;

- Thủ tục Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

* Lĩnh vực trọng tài thương mại (03 thủ tục):

- Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác;

- Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

- Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

* Lĩnh vực hòa giải thương mại (03 thủ tục):

- Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

- Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

- Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.

* Lĩnh vực thừa phát lại (04 thủ tục):

- Thủ tục Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại;

- Thủ tục Thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

- Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại;

- Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại.

* Lĩnh vực đấu giá tài sản (02 thủ tục):

- Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;

- Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

* Lĩnh vực hộ tịch (01 thủ tục):

- Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

b) Thủ tục hành chính cấp huyện (gồm 04 thủ tục):

* Lĩnh vực hộ tịch (01 thủ tục):

- Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

* Lĩnh vực nuôi con nuôi (01 thủ tục):

- Thủ tục Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

* Lĩnh vực chứng thực (02 thủ tục):

- Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

- Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

c) Thủ tục hành chính cấp xã (gồm 05 thủ tục):

* Lĩnh vực hộ tịch (01 thủ tục):

- Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

* Lĩnh vực chứng thực (02 thủ tục):

- Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

- Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

* Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật (02 thủ tục):

- Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật;

- Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ đảm bảo cho sự cung cấp đầy đủ các thông tin về những thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến những quy định về thủ tục hành chính đó; cho phép tổ chức, cá nhân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ đó sau khi hoàn thiện sẽ được gửi trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cung cấp dịch vụ. Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng internet; việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện.

Qua việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan tư pháp tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân không cần phải đến cơ quan cung cấp dịch vụ.

 Việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.


 

2. Cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành Tư pháp

Tổ chức, cá nhân muốn sử dụng dịch vụ công mức độ 4 có thể truy cập vào:

- Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)
- Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương (https://dichvucong.haiduong.gov.vn).

Bước 1: Để sử dụng được dịch vụ công trực tuyến mức đố 4, trước hết tổ chức, cá nhân phải đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương.

 Bước 2: Sau khi đăng ký xong tài khoản, tổ chức/cá nhân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công theo tài khoản đã được cấp để khai thác, sử dụng dịch vụ công của ngành Tư pháp.
 
Chi tiết hướng dẫn xem tại:
- https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html
- https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/congdan/huongdancongdan
Các tin mới hơn
SỞ TƯ PHÁP PHỐI HỢP CÙNG SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023.(24/05/2023)
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch công tác năm 2023(28/02/2023)
Các tin cũ hơn
Triển khai các hoạt động Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(24/07/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”(15/03/2021)
Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm(07/04/2020)
Thông báo thay đổi thời gian thi Vòng bán kết Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"(26/02/2020)
Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Hội Phụ nữ với pháp luật năm 2019(13/01/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín