Phổ biến và giáo dục pháp luật
Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
08/07/2022 08:27:02

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giai đoạn 2022 - 2027”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1896/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 triển khai thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

* Về phạm vi thực hiện: Thực hiện truyền thông các dự thảo chính sách có đủ 04 tiêu chí:

- Là các chính sách được ban hành trong các văn bản QPPL mà Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách.

- Chính sách có tác động trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngoài các dự thảo chính sách có đủ 04 tiêu chí nêu trên, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL căn cứ vào nội dung dự thảo chính sách, dự thảo quy định, điều kiện và yêu cầu thực tiễn chủ động thực hiện việc truyền thông các chính sách do mình tham mưu xây dựng.

* Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Việc triển khai Đề án tập trung vào 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về truyền thông dự thảo chính sách. Theo đó, hàng năm, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Chương trình/Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách thuộc phạm vi Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách. Theo đó: tổ chức các hoạt động: rà soát, nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để hoàn thiện các quy định của pháp luật về: xây dựng văn bản QPPL; PBGDPL và tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý và nguồn lực cho hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

- Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL căn cứ nội dung, tính chất dự thảo chính sách và yêu cầu thực tiễn chủ động, kịp thời xây dựng, biên tập tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động.

Nội dung truyền thông dự thảo chính sách gồm các vấn đề chủ yếu: (1) Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách; (2) Nội dung cơ bản của chính sách; (3) Nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; (4) Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội (nếu có).

- Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách. Cụ thể: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn cụ thể, phối hợp với cơ quan Thông tin và Truyền thông, phát thanh - truyền hình thực hiện tuyên truyền, phổ biến các dự thảo văn bản QPPL có tác động lớn đến xã hội với hình thức phù hợp; Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm các biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. Cụ thể: (1) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; (2) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, công chức pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể ở cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách để thực hiện truyền thông chủ động, linh hoạt, hiệu quả; (3) Biên tập, cung cấp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan khai thác tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông về dự thảo chính sách để thực hiện bảo đảm thống nhất, chất lượng, khả thi.

- Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách. Cụ thể bao gồm: (1)Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách theo quy định tại Kế hoạch này; (2) phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cá nhân, tổ chức hành nghề về pháp luật, đội ngũ nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia tham gia thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách; (3) Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông về dự thảo chính sách theo quy định của pháp luật.

* Tổ chức thực hiện:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: (1)Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công của UBND tỉnh trong việc tham mưu xây dựng dự thảo văn bản QPPL và Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch, bố trí kinh phí để tổ chức truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án và các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp thực hiện quy định tại Kế hoạch này; (2) Tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện truyền thông dự thảo chính sách thuộc trách nhiệm của ngành mình báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/11 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

- Sở Tư pháp: (1) Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác này; (2) Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tham mưu giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL trong việc chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Đề án.

- Sở Thông tin và Truyền thông: (1) Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương; (2) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư Pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này; tăng cường các hoạt động truyền thông của các cơ quan thông tin, báo chí trực thuộc về nội dung dự thảo chính sách cũng như vai trò, ý nghĩa của công tác này; khuyến khích, huy động các thành viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý, phản biện về dự thảo chính sách.

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tổ chức truyền thông về các dự thảo chính sách theo Kế hoạch này; phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả để truyền thông về dự thảo chính sách trên báo, đài bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: (1) Hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn, chủ động ban hành Kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai Đề án tại địa phương; giao Hội đồng PHPBGDPL cùng cấp chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động truyền thông chính sách tại địa phương; (2) Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (nội dung báo cáo lồng ghép trong báo cáo công tác tư pháp hàng năm theo quy định)./.

Các tin mới hơn
Gần 37.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (02/10/2023)
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(22/09/2023)
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(21/09/2023)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tích cực công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)(19/09/2023)
Gần 7.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (07/09/2023)
Các tin cũ hơn
Thông báo:Kết quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022(23/06/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022(21/06/2022)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 5 năm 2022(20/05/2022)
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho Hoà giải viên ở cơ sở năm 2022(20/05/2022)
Trên 15.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (20/05/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín