Hành chính tư pháp
Tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
28/08/2019 12:00:00

Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Công văn số 154-CV/TU ngày 02/8/2011 về việc triển khai Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; Sở Tư pháp đã gửi công văn cho Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đề nghị phối hợp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 17/7/2014 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm định hướng, mục tiêu của chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đưa các quy định của Luật Lý lịch tư pháp đi vào đời sống Sở Tư pháp đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành phổ biến, tuyên truyền về vị trí, vai trò và nội dung của Luật Lý lịch tư pháp bằng các hình thức khác nhau như tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp, viết tin bài về Luật Lý lịch tư pháp trên bản tin tư pháp, tờ tin của Sở, tuyên truyền qua hệt thống phát thanh truyền hình từ tỉnh đến cơ sở...Đặc biệt, Sở đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát, Công an trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất nhận thức về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, đồng thời tạo cơ chế phối hợp đồng bộ trong việc cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng hệ thống cở sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Từ năm 2010 đến tháng 1/2016, công tác lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương được giao cho Phòng Bổ trợ Tư pháp thực hiện. Bắt đầu từ tháng 01/2016 công tác lý lịch tư pháp được giao cho Phòng Hành chính tư pháp thực hiện. Theo quy định tại Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì Sở Tư pháp được bố trí ít nhất 03 biên chế làm công tác lý lịch tư pháp. Tuy nhiên trên thực tế thì việc bổ sung biên chế cho Sở làm công tác lý lịch tư pháp rất khó khăn. Trước tình hình đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ thống nhất việc biệt phái 03 viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương sang Sở Tư pháp làm công tác lý lịch tư pháp. Phòng hành chính tư pháp hiện có 03 biên chế công chức, 03 viên chức biệt phái. Trong đó có 01 công chức và 03 viên chức được giao chuyên trách làm công tác lý lịch tư pháp với số lượng biên chế công chức, viên chức ít nhưng Phòng hành chính tư pháp đã giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong đó có công tác LLTP, kết quả đạt được cụ thể như sau:

I.  XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC CSDL LLTP:

1. Công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Ngay từ khi Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực, để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai việc thực hiện các quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, Sở cũng đã có văn bản gửi cho Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND cấp huyện trong tỉnh đề nghị phối hợp triển khai thực hiện các quy định của Luật Lý lịch tư pháp trong việc cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tư pháp. Đến nay, các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự và Công an trên địa bàn tỉnh đều đã gửi thông tin LLTP cho Sở Tư pháp, các thông tin gửi đến đã đầy đủ hơn, thường xuyên hơn nhất là Tòa án khi gửi Quyết định thi hành án hình sự thì đã gửi kèm theo bản án hoặc trích lục bản án.

2. Công tác tiếp nhận, xử lý, cập nhật, cung cấp, lưu trữ thông LLTP

- Việc tiếp nhận, xử lý, phân loại thông tin LLTP: Hiện nay, thông tin lý lịch tư pháp được gửi đến bộ phận Văn thư Sở Tư pháp, sau đó chuyển trực tiếp cho Phòng Hành chính tư pháp (trước là phòng Bổ trợ tư pháp) để vào sổ sách theo dõi, phân loại xử lý (không phải thông qua khâu trình lãnh đạo Sở Tư pháp cho ý kiến). Việc tiếp nhận, xử lý, phân loại thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua Sở Tư pháp đã nhận được:

+ Thông tin lý lịch tư pháp là 69.846 thông tin.

+ Lập được 15.398 bản lý lịch tư pháp điện tử.

- Lập LLTP bổ sung: Việc lập lý lịch tư pháp bổ sung được thực hiện song song với việc lập lý lịch tư pháp, tuy nhiên vẫn còn chậm vì lý do những năm trước đây các thông tin do Tòa án gửi chủ yếu là Quyết định thi hành án hình sự nên thiếu các thông tin về điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng, hình phạt bổ sung, án phí, trách nhiệm dân sự.... Vì vậy, số lượng thông tin cần phải bổ sung nhiều nên việc này cũng gặp nhiều khó khăn cần phải có thời gian để khắc phục.

- Công tác lưu trữ hồ sơ LLTP bằng giấy: Sau khi lập xong lý lịch tư pháp trên phần mềm quản lý, bộ phận nhập dữ liệu đã tiến hành kiểm tra và in ra giấy đựng trong túi hồ sơ lưu tại kho lưu trữ của Sở. Mỗi cặp tài liệu bao gồm Lý lịch tư pháp của cá nhân, trích lục bản án, quyết định thi hành án… tính đến nay, Sở Tư pháp đã in và lưu trữ được 19.282  bản lý lịch tư pháp bằng giấy. Sở Tư pháp đã bố trí sửa chữa 1 phòng rộng khoảng 16m2 để làm kho lưu trữ, mua sắm túi, hộp và tủ đựng hồ sơ chuyên dùng để lưu trữ LLTP theo pháp luật về lưu trữ.

- Công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp

Công tác rà soát, đối chiếu thông tin lý lịch tư pháp đã tiếp nhận và cung cấp với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được thực hiện định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. Việc rà soát, đối chiếu thông tin lý lịch tư pháp trong thời gian qua giữa Sở Tư pháp với các cơ quan cung cấp thông tin như: Tòa án, Công an, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự đã được Lãnh đạo Sở Tư pháp rất quan tâm chỉ đạo thực hiện. Vì đây là nội dung quan trọng trong công tác lý lịch tư pháp. Đặc biệt là việc hoàn thiện hồ sơ lý lịch tư pháp sẽ phục vụ cho công tác cấp phiếu LLTP cho công dân sau này (vì hiện nay, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp hầu hết phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả xác minh của cơ quan Công an tỉnh). Tính đến thời điểm này, Sở tư pháp đã kịp thời cập nhật số lượng thông tin đầu vào và thực thiện việc rà soát đối chiếu theo đúng quy định của pháp luật.

II. CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Trước ngày 1/3/2019 việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp cho tổ chức và công dân được thực hiện tại Sở Tư pháp theo cơ chế "một cửa". Tuy nhiên, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày 1/3/2019  việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp cho tổ chức và công dân được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Quy trình thực hiện được kiểm soát thông qua các bộ phận: Tổ chức, người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, sau đó được chuyển về Sở Tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích do Bưu điện tỉnh thực hiện công chức Phòng hành chính tư pháp nhận hồ sơ thực hiện nhập thông tin vào phần mềm và gửi hồ sơ để tra cứu kết quả thực hiện theo Quy chế số 02 ngày 29/6/2018 giữa TTLLTPQG – BTP với Cục hồ sơ nghiệp vụ (V06) Bộ Công an, theo đó tiếp nhận, trả kết quả tra cứu, xác minh giữa TTLLTPQG – STP – V06 – Phòng Hồ sơ Công an tỉnh được thực hiện bằng văn bản điện tử, bên cạnh đó là yêu cầu của việc cải cách TTHC nên thời gian của việc cấp phiếu LLTP cũng phải được rút ngắn hơn so với trước đây. Trước những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động cấp phiếu LLTP, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã có sự chỉ đạo thường xuyên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện để đáp ứng được các yêu cầu đề ra trong công tác cấp phiếu LLTP, mặt khác lãnh đạo Sở đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh để thống nhất phương pháp, cách thức thực hiện nhằm hỗ trợ việc rút ngắn thời gian tra cứu, xác minh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về biên chế, trang thiết bị nhưng trong những năm qua việc cấp phiếu LLTP cho tổ chức, công dân của Sở Tư pháp đã đạt đuược những kết quả nhất định góp phần vào việc cải thiện môi trường cạnh tranh của tỉnh, kết quả cấp phiếu LLTP cụ thể như sau:

2. Kết quả cấp phiếu LLTP

- Số lượng hồ sơ thụ lý:

+ Năm 2017: 11.444 hồ sơ

+ Năm 2018: 13.374 hồ sơ

+ 06 tháng 2019: 7.233 hồ sơ

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 99%

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết quá hạn: 1%

- Số lượng hồ đang giải quyết do Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh chuyển đến Sở Tư pháp tính đến ngày 23/8 là 573 hồ sơ.

Nguyên nhân hồ sơ giải quyết quá hạn là do cơ quan được đề nghị tra cứu, xác minh chậm trả lời hoặc do cơ quan được đề nghị tra cứu, xác minh có văn bản trả lời kết quả tra cứu chưa rõ nên cần phải có thêm thời gian để tra cứu, xác minh tại cơ quan khác, xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích.

Bên cạnh việc cấp phiếu LLTP, kể từ ngày 1/1/2018 Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị xóa án tích cho các trường hợp thuộc diện đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự, việc đương nhiên xóa án tích này  trước đây thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân. Mặc dù số lượng hồ sơ xóa án tích không nhiều song việc xóa án tích cho công dân hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn như: người dân khi có đề nghị được xóa án tích nhưng không còn lưu giữ được các giấy tờ do thời gian đã quá lâu; việc bàn giao các giấy tờ có liên quan đến xóa án tích của công dân bị thất lạc do việc chia tách đơn vị hành chính, cơ quan đơn vị hoặc chuyển giao chức năng quản lý, hệ thống thông tin về án tích không được lưu đầy đủ, khoa học dẫn đến. 

III. VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC CSDL LLTP VÀ CẤP PHIẾU LLTP

Sở Tư pháp Hải Dương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp từ khá sớm. Năm 2007, Sở Tư pháp đã sử dụng phần mềm quản lý cấp phiếu lý lịch tư pháp riêng của Sở Tư pháp.

Từ đầu năm 2012, Sở Tư pháp đã chuyển sang sử dụng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Các dữ liệu lý lịch tư pháp đã lập năm 2011 trên phần mềm của Sở được Cục công nghệ thông tin hỗ trợ chuyển đổi sang phần mềm dùng chung. Mặc dù nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác CSDL LLTP và cấp Phiếu LLTP còn hạn chế, song Lãnh đạo Sở đã quan tâm đầu tư mua sắm cho công tác này hệ thống máy tính, máy in, máy scan, giá đựng hồ sơ, cặp tài liệu và kho lưu trữ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với công tác LLTP của Sơ hiện tại và trong những năm tiếp theo.

Có thể khảng định rằng sau gần10 năm thực hiện Luật lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP Sở Tư pháp Hải Dương đã chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan như Công an tỉnh Hải Dương, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự trong việc thực hiện cung cấp xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu LLTP... công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương bước đầu đã có sự ổn định và phát huy hiệu quả trên thực tế: CSDL LLTP được xây dựng và từng bước hoàn thiện; Việc cấp phiếu LLTP được thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm quyền được cấp Phiếu LLTP của công dân; Việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp Phiếu LLTP được thực hiện đúng mục đích, đúng quy định của Bộ Tài chính. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động tố tụng trong địa bàn tỉnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lý lịch tư pháp được Sở Tư pháp Hải Dương triển khai từ rất sớm và ứng dụng có rất hiệu quả trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cũng như công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Hiện nay, Sở Tư pháp đang sử dụng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và thực hiện giải pháp “Kiềng ba chân” phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc, V06 Bộ Công an, PV06 Công an tỉnh và Sở Tư pháp để thực hiện tra cứu những trường hợp công dân Việt Nam cư trú nhiều nơi hoặc có thời gian sinh sống ở nước ngoài, người nước ngoài đã góp phần giải quyết tình trạng chậm cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân theo quy định.

            IV. NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ

Bên cạnh những thuận lợi thì công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp và xóa án tích vẫn còn một số khó khăn như:

- Việc bổ sung biên chế làm công tác lý lịch tư pháp chưa kịp thời, phải giao cho công chức kiêm nhiệm và viên chức biệt phái nên hiệu quả công tác lý lịch tư pháp còn hạn chế như việc tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin lý lịch tư pháp còn chưa kịp thời, đúng quy định.

- Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận làm công tác chuyên môn còn hạn chế do điều kiện ngân sách còn khó khăn, hạn hẹp.

- Cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp do ngành tư pháp xây dựng mới chỉ ở giai đoạn đầu, số lượng thông tin còn ít nên việc tra cứu thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp hiện nay vẫn phụ thuộc vào kết quả xác minh của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc, V06 Bộ Công an, PV06 Công an tỉnh dẫn đến thời gian giải quyết yêu cầu cấp phiếu LLTP có một số trường hợp bị kéo dài, chưa đảm bảo đúng thời gian luật định.

Trước những hạn chế, bất cập Sở Tư pháp đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cụ thể:

Thứ nhất, về công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Để chấm dứt được tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Công an tỉnh trả kết quả xác minh theo cam kết. Đối với những trường hợp chậm trả kết quả xác minh cần nêu rõ lý do, tránh vi phạm về thời hạn cấp phiếu theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

            Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Lý lịch tư pháp về tổ chức, quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, tạo cơ chế thuận lợi cho các cơ quan có liên quan trong cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đồng thời cần nghiên cứu, có phương án tách rõ việc "cấp phiếu lý lịch tư pháp" và "xóa án tích" để đảm bảo thời hạn cấp phiếu cho công dân./.

Phòng Hành chính tư pháp 

Các tin mới hơn
Công văn số 840/STP-HCTP ngày 17/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp.(17/07/2020)
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hộ tịch(03/07/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(18/06/2020)
Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về chứng thực(08/04/2020)
Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Hải Dương(06/04/2020)
Các tin cũ hơn
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(20/06/2019)
Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí chứng thực bản sao, chữ ký, hợp đồng, giao dịch và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch (20/06/2019)
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân(20/06/2019)
6 loại giấy tờ không được chứng thực bản sao(20/06/2019)
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP:Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương