Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2021
05/01/2021 03:58:27

I. VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp số 56/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

2. Luật Thanh niên, số 57/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, số 62/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

4. Luật Đầu tư, số 61/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

5. Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

6. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, số 58/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

7. Luật Chứng khoán, số 54/2019/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, số 65/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

9. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, số 64/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, số 63/2020/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

11. Bộ luật Lao động, số 45/2019/QH14

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

12. Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

13. Nghị quyết 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

II. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

2. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

3. Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

4. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

5. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Hiệu lực từ ngày 10/01/2021

6. Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo

Hiệu lực từ ngày 11/01/2021

7. Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

8. Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Hiệu lực từ ngày 23/01/2021

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

2. Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

3. Thông tư số 10/2020/TT-NHNN ngày 02/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

4. Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

5. Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

6. Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

7. Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

8. Thông tư số 14/2020/TT-NHNN ngày 16/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

9. Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

10. Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

11. Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 của Toà án nhân dân tối cao quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

12. Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ hòa giải viên

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

13. Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

14. Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

15. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

16. Thông tư số 03/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định hòa giải viên

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

17. Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/06/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

18. Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/06/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

19. Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19/06/2020 của Bộ Công an về việc quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

20. Thông tư số 64/2020/TT-BCA ngày 19/06/2020 của Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

21.Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23/09/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

22. Thông tư số 22/2020/TT-BGTVT ngày 28/09/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

23. Thông tư số 100/2020/TT-BTC ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu

Hiệu lực từ ngày 02/01/2021

24. Thông tư số 142/2020/TT-BQP ngày 20/11/2020 của Bộ Quốc phòng quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 05/01/2021

25. Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hiệu lực từ ngày 08/01/2021

26. Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công

Hiệu lực từ ngày 10/01/2021

27. Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông

Hiệu lực từ ngày 11/01/2021

28. Thông tư số 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại

Hiệu lực từ ngày 11/01/2021

29. Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Hiệu lực từ ngày 11/01/2021

30. Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Hiệu lực từ ngày 11/01/2021

31. Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Hiệu lực từ ngày 14/01/2021

32. Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

33. Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

34. Thông tư số 12/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

35. Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

36. Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

37.Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

38. Thông tư số 20/2020/TT-BYT ngày 26/11/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

39. Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

40. Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

41. Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

42. Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Hiệu lực từ ngày 15/01/2021

43. Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

Hiệu lực từ ngày 17/01/2021

44. Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Hiệu lực từ ngày 18/01/2021

45. Thông tư số 43/2020/TT-BCT ngày 04/12/2020 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021

Hiệu lực từ ngày 18/01/2021

46. Thông tư số 22/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Hiệu lực từ ngày 20/01/2021

47. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Hiệu lực từ ngày 20/01/2021

48. Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 21/01/2021

49. Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 của Bộ Công Thương quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch

Hiệu lực từ ngày 22/01/2021

50. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Hiệu lực từ ngày 22/01/2021

51. Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 14/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

Hiệu lực từ ngày 29/01/2021

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH

1. Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021

2. Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra
số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường
đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Các tin mới hơn
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.(20/01/2021)
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(20/01/2021)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên(14/01/2021)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo (14/01/2021)
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư(14/01/2021)
Các tin cũ hơn
Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL(22/12/2020)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020(03/12/2020)
Tìm hiểu Bộ luật lao động 2019 (Phần 2)(19/11/2020)
Tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam(06/11/2020)
Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” (04/11/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín