Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022
13/10/2022 10:33:12

I. VĂN BẢN CỦA chính phỦ

­­­­­­­hgh
1. Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

2. Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

3. Nghị định 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

4. Nghị định 55/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Hiệu lực từ ngày 10/10/2022

5. Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Hiệu lực từ ngày 20/10/2022

6. Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Hiệu lực từ ngày 30/10/2022

II. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1.Thông tư 52/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

2. Thông tư 12/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

3. Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

4. Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

5. Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

6. Thông tư 11/2022/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

7. Thông tư 09/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

8. Thông tư 19/2022/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

9. Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Hiệu lực từ ngày 01/10/2022

10. Thông tư 54/2022/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao

Hiệu lực từ ngày 05/10/2022

11. Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Hiệu lực từ ngày 06/10/2022

12. Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 06/10/2022

13. Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 06/10/2022

14. Thông tư 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

Hiệu lực từ ngày 08/10/2022

15. Thông tư 13/2022/TT-BTTTT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Hiệu lực từ ngày 10/10/2022

16. Thông tư 59/2022/TT-BQP ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ

Hiệu lực từ ngày 15/10/2022

17. Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hiệu lực từ ngày 15/10/2022

18. Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng

Hiệu lực từ ngày 15/10/2022

19. Thông tư 07/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Hiệu lực từ ngày 15/10/2022

20. Thông tư 13/2022/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Bộ Công Thương bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Hiệu lực từ ngày 18/10/2022

21.Thông tư 08/2022/TT-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Hiệu lực từ ngày 20/10/2022

22. Thông tư 16/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Hiệu lực từ ngày 21/10/2022

23. Thông tư 09/2022/TT-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập

Hiệu lực từ ngày 24/10/2022

24. Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Hiệu lực từ ngày 30/10/2022

25. Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 31/10/2022

III. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/09/2022 ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 10/10/2022

2. Quyết định 11/2022/QĐ-UBND ngày 30/09/202 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 10/10/2022

3. Quyết định 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao, điều kiện hợp thửa đất, điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 14/10/2022

------

Các tin mới hơn
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(22/09/2023)
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(21/09/2023)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tích cực công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)(19/09/2023)
Gần 7.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (07/09/2023)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 3126/KH-UBND ngày 23/8/2023 về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (25/08/2023)
Các tin cũ hơn
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(13/10/2022)
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của ngành Tư pháp (12/09/2022)
Kế hoạch tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20022(12/09/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022(12/09/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022(23/08/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín