Phổ biến và giáo dục pháp luật
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
14/02/2023 08:52:17

        Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
        Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 bao gồm: (1) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (2) Triển khai các văn bản, Đề án, chương trình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (3) Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;(4) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng (5) Thực hiện kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựngcấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số đơn vị, địa phương;(6) Công tác tổng kết thể chế về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ.
         Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch theo quy định. Sở Tư pháp chủ trì tham mưu để Hội đồng phối hợp tỉnh tư vấn, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi kết quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
Các tin mới hơn
Hải Dương ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh (17/04/2024)
Tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước (17/04/2024)
Hội đồng phối hợp tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”.(17/04/2024)
Quy định về thừa kế trong doanh nghiệp(11/04/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương(29/03/2024)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2023(14/02/2023)
Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH