Phổ biến và giáo dục pháp luật
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
14/02/2023 08:52:17

        Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
        Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 bao gồm: (1) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (2) Triển khai các văn bản, Đề án, chương trình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (3) Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;(4) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng (5) Thực hiện kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựngcấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số đơn vị, địa phương;(6) Công tác tổng kết thể chế về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ.
         Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch theo quy định. Sở Tư pháp chủ trì tham mưu để Hội đồng phối hợp tỉnh tư vấn, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi kết quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
Các tin mới hơn
Hải Dương triển khai xây dựng thí điểm mô hình điển hình về phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả năm 2023(29/03/2023)
Hội nghị của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp lấy ý kiến vào dự thảo Luật đất đai(01/03/2023)
Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(23/02/2023)
Triển khai lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023(17/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 02 năm 2023(14/02/2023)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2023(14/02/2023)
Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín