NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SỞ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2015-2020!
Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
20/06/2019 09:47:33

Ngày 17/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), đồng thời nhằm khắc phục một số tồn tại hạn chế như: trình tự, thủ tục ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo tính pháp lý (công tác lập biên bản vi phạm hành chính chưa đúng quy định; nội dung, thể thức một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa chính xác…); việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa triệt để; công tác lưu trữ hồ sơ, thống kê, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính chưa đầy đủ, kịp thời; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính chưa thường xuyên, liên tục, chưa có sự thống nhất...Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác XLVPHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015; thực hiện giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính và lưu trữ hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ công tác thu, nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định; Thực hiện đúng chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Lập danh mục thống kê số liệu về XLVPHC báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC. …
Bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc các sở: Tư pháp, Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và UBND cấp huyện ... có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về XLVPHC theo thẩm quyền và lĩnh vực quản lý./.
Phòng QLXLVPHC&TDTHPL
Các tin mới hơn
Sở Tư pháp ban hành công văn hướng dẫn xử phạt VPHC đối với các hành vi VPHC liên quan đến công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.(31/03/2020)
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.(30/03/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(10/03/2020)
Huy động cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật(09/03/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính(09/03/2020)
Các tin cũ hơn
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh(20/06/2019)
UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(20/06/2019)
Triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/06/2019)
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật(20/06/2019)
Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013(19/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương