Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính - Phần 3: Lĩnh vực đấu giá tài sản
11/08/2020 12:00:00

   Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đã quy định chặt chẽ về hồ sơ và trình tự, thủ tục đấu giá. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động này đã phát hiện một số sai phạm trong tổ chức đấu giá tài sản như:

   Thực hiện niêm yết việc đấu giá tài sản còn chưa đúng quy định về nơi niêm yết, thời hạn niêm yết, nhất là việc không lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản trong hồ sơ đấu giá.

   Thực hiện bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá còn chưa theo Quy chế cuộc đấu giá, chưa đúng với quy định về việc bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 2 ngày.

   Cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản, đưa người là họ hàng vào tham gia đấu giá tài sản.

   Thu, trả tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không đúng về thời hạn theo quy định.

   Tổ chức cuộc đấu giá còn chưa đúng với hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá đã được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá, việc lập biên bản đấu giá còn sơ sài, không đầy đủ nội dung theo quy định.

   Một số quy chế bán đấu giá đặt ra những điều kiện không hợp lý, dẫn đến việc hạn chế người tham gia đấu giá…

   Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá, các tổ chức đấu giá tài sản phải thực hiện nghiêm chỉnh trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá, thường xuyên kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.

   Nghị định 82 quy định hành vi vi phạm và hình thức xử phạt trong hoạt động đấu giá tài sản như sau:

   - Đối với đấu giá viên

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt

Lập danh sách khống về người đăng ký tham gia đấu giá hoặc lập hồ sơ khống hoặc lập hồ sơ giả tham gia đấu giá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động đấu giá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Hình thức xử phạt chính: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu giá từ 09 tháng đến 12 tháng;

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục để đề nghị hủy kết quả đấu giá theo quy định trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản công hoặc hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công khi người tham gia đấu giá trong danh sách khống, hồ sơ khống, hồ sơ giả là người trúng đấu giá hoặc trong trường hợp làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Công bố không đúng người trúng đấu giá;

Công bố không đúng giá do người tham gia đấu giá trả.

- Phạt tiền: Từ 15 triệu đến 20 triệu đồng;

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục để đề nghị hủy kết quả đấu giá theo quy định trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản công hoặc hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công (đối với trường hợp công bố không đúng giá do người tham gia đấu giá trả);

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Không truất quyền tham dự cuộc đấu giá khi người tham gia đấu giá có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; thông đồng, móc nối để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Phạt tiền: Từ 7 triệu đến 10 triệu đồng;

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu giá từ 03 tháng đến 06 tháng;

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Không đeo thẻ đấu giá viên khi điều hành cuộc đấu giá tài sản.

- Phạt tiền: Từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

   - Đối với người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và người khác có liên quan

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt

Đấu giá đối với tài sản chưa được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền: Từ 20 triệu đến 30 triệu đồng;

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét việc hủy kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản công hoặc hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Không bán đấu giá đối với tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

- Phạt tiền: Từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Phạt tiền: Từ 7 triệu đến 10 triệu đồng;

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Cản trở hoạt động đấu giá; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

Không thông báo công khai hoặc thông báo không đúng quy định trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Phạt tiền: Từ 7 triệu đến 10 triệu đồng.

   - Đối với tổ chức đấu giá tài sản

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt

Thực hiện đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá không đúng quy định;

Đấu giá theo thủ tục rút gọn không đúng quy định.

- Phạt tiền: Từ 30 triệu đến 40 triệu đồng;

- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc từ 03 tháng đến 06 tháng;

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục đề nghị hủy kết quả đấu giá theo quy định;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (đối với việc thực hiện đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá không đúng quy định).

Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định;

Thực hiện không đúng quy định về việc xem tài sản đấu giá.

- Phạt tiền: Từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Không lập, quản lý, sử dụng sổ theo quy định;

Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức mình.

- Phạt tiền: Từ 7 triệu đến 10 triệu đồng.

Quy định hình thức đấu giá trong quy chế cuộc đấu giá mà không có thỏa thuận với người có tài sản.

- Phạt tiền: Từ 3 triệu đến 7 triệu đồng.

(Còn nữa)

Các tin mới hơn
Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC(13/07/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật(02/07/2021)
Biện pháp xử lý hành chính - Những điểm mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(30/06/2021)
Khai thác cát trái phép, 1 chủ tàu bị phạt gần 129 triệu đồng(03/06/2021)
Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(02/06/2021)
Các tin cũ hơn
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính - Lĩnh vực công chứng (phần 2)(05/08/2020)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp (phần 1)(29/07/2020)
Công chứng viên không đối chiếu chữ ký của người có thẩm quyền ký hợp đồng tín dụng, bị phạt đến 10.000.000 đồng(21/07/2020)
Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2020(17/07/2020)
Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc(07/07/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín