Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương
17/11/2023 11:10:20

Ngày 27 tháng 10 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 4066/KH-UBND về triển khai thực hiện trên Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

* Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật số 23/2023/QH15

- Công an tỉnh chủ trì tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật số 23/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán
bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, nhất là cán bộ làm nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức tuyên
truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội, tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật số 23/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội.

- Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn
tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật số 23/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để cơ quan, doanh nghiệp, người dân dễ
hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật số 23/2023/QH15 và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các thành viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

* Rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với Luật số 23/2023/QH15

- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến Luật số 23/2023/QH15 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp
với Luật số 23/2023/QH15.

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật số 23/2023/QH15 tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2023.

* Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm, sử dụng trong dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên của các sở,
ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

* Để kế hoạch triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Các tin mới hơn
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 11 NĂM 2023(17/11/2023)
Các tin cũ hơn
Hải Dương ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh (17/11/2023)
Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong cơ quan, tổ chức hành chính(25/10/2023)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử(25/10/2023)
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 9 luật, 1 nghị quyết(25/10/2023)
Bộ Tư pháp lấy ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023(03/10/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín