Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021
26/04/2021 08:28:48

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Hiệu lực từ ngày 20/4/2021

2. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Hiệu lực từ ngày 25/4/2021

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

Hiệu lực từ ngày 10/4/2021

2. Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Hiệu lực từ ngày 30/4/2021

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

2. Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ngày 17/07/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

3. Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 30/09/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

4. Thông tư số 28/2020/TT-BTTTT ngày 01/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

5. Thông tư số 25/2020/TT-BGTVT ngày 14/10/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

6. Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

7. Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

8. Thông tư số 21/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

9. Thông tư số 55/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương về việc quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

10. Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

11.Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Hiệu lực từ ngày 01/4/2021

12. Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Hiệu lực từ ngày 05/4/2021

13. Thông tư số 16/2021/TT-BTC ngày 19/02/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC ngày 18/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 05/4/2021

14. Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Hiệu lực từ ngày 05/4/2021

15. Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 của Bộ Công an về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật

Hiệu lực từ ngày 10/4/2021

16. Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hiệu lực từ ngày 12/4/2021

17. Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/03/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

18. Thông tư số 05/2021/TT-BGTVT ngày 01/03/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

19. Thông tư số 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông Vận tải

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

20. Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao

Hiệu lực từ ngày 27/4/2021

21. Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày 27/04/2021

IV. VĂN BẢN QPPL TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

2. Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

3. Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

4. Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh và khoản 13 Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

5. Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

6. Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

7. Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

8. Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

9. Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

10. Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021

11. Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2021.

Các tin mới hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Các tin cũ hơn
Hội nghị tập huấn kỹ năng và phương pháp tập huấn cho Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở cấp huyện năm 2021(26/04/2021)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(18/03/2021)
Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Phần 5)(10/03/2021)
Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Phần 4)(10/03/2021)
Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Phần 3)(10/03/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín