Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Hải Dương ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
17/11/2023 12:00:00

   Để tổ chức tốt việc tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát cơ động đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng liên quan thực hiện công tác Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương với Công an tỉnh trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác Cảnh sát cơ động; đảm bảo triển khai thực hiện Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, ngày 30 tháng 10 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch số 4095/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

* Tuyên truyền phổ biến Luật: Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và các hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể, đảm bảo công tác tuyên truyền được hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về Cảnh sát cơ động của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là các lực lượng được giao nhiệm vụ, phối hợp thực hiện công tác Cảnh sát cơ động.

* Cơ quan thực hiện:

(1) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến pháp luật về Luật Cảnh sát cơ động cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân với những nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất.

(2) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng.

(3) Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương, tài liệu tuyên truyền do Công an tỉnh cung cấp chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

(4) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật.

* Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật: Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Cảnh sát cơ động, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh tổng hợp) để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật.

* Tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật: Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành về thi hành Luật Cảnh sát cơ động và tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền bảo đảm phù hợp với Luật Cảnh sát cơ động.

Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cảnh sát cơ động tại cơ quan, đơn vị theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh tổng hợp) và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cảnh sát cơ động đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an, Chính phủ.

Các tin mới hơn
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 11 NĂM 2023(17/11/2023)
Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương(17/11/2023)
Các tin cũ hơn
Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong cơ quan, tổ chức hành chính(25/10/2023)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử(25/10/2023)
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 9 luật, 1 nghị quyết(25/10/2023)
Bộ Tư pháp lấy ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023(03/10/2023)
Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức(03/10/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín