Bổ trợ tư pháp
Phòng công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức thảo luận công tác chuyên môn năm 2023
27/03/2023 12:00:00

Ngày 25/03/2023, Phòng công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức buổi Thảo luận công tác chuyên môn năm 2023. Thành phần tham dự gồm tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Phòng công chứng số 1 tỉnh Hải Dương.