Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 8 năm 2021
11/08/2021 09:49:35

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 18/06/2021 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Hiệu lực từ ngày: 06/08/2021

2. Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/06/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

3. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

4. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/07/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Hiệu lực từ ngày: 20/08/2021

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Hiệu lực từ ngày: 08/08/2021

2. Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Hiệu lực từ ngày: 19/08/2021

IV. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1.Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN ngày 17/06/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ

Hiệu lực từ ngày: 01/08/2021

2.Thông tư số 01/2021/TT-BNG ngày 09/07/2021 của Bộ Ngoại giao bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành

Hiệu lực từ ngày: 01/08/2021

3.Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/06/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Hiệu lực từ ngày: 01/08/2021

4. Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/06/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Hiệu lực từ ngày: 01/08/2021

5.Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01/06/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Hiệu lực từ ngày: 01/08/2021

6.Thông tư số 05/2021/TT-NHNN ngày 11/06/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Hiệu lực từ ngày: 01/08/2021

7.Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)

Hiệu lực từ ngày: 01/08/2021

8.Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hiệu lực từ ngày: 01/08/2021

9. Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hiệu lực từ ngày: 03/08/2021

10. Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21/06/2021 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày: 04/08/2021

11. Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày ngày 18/06/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt

Hiệu lực từ ngày: 05/08/2021

12.Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/06/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Hiệu lực từ ngày: 06/08/2021

13. Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Hiệu lực từ ngày: 07/08/2021

14.Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Hiệu lực từ ngày: 07/08/2021

15. Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/06/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Hiệu lực từ ngày: 08/08/2021

16. Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP

Hiệu lực từ ngày: 10/08/2021

17. Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Hiệu lực từ ngày: 10/08/2021

18. Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 26/06/2021 của Bộ Y tế ban hành nguyên tắc đạo đức hành nghề dược.

Hiệu lực từ ngày: 13/08/2021

19. Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/06/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Hiệu lực từ ngày: 14/08/2021

20. Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

21. Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

22. Thông tư số 48/2021/TT-BTC 28/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

23. Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25/06/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

24. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/06/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

25. Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/06/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

26. Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều.

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

27. Thông tư số 07/2021/TT-NHNN ngày 30/06/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-NHNN ngày 28/9/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021.

28. Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

29. Thông tư số 09/2021/TT-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế quy định quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và các biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Hiệu lực từ ngày: 15/08/2021

30. Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000.

Hiệu lực từ ngày: 16/08/2021

31. Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Hiệu lực từ ngày: 16/08/2021

32. Thông tư số 06/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum

Hiệu lực từ ngày: 16/08/2021

33. Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày: 16/08/2021

34. Thông tư số 50/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 14 Thông tư 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Hiệu lực từ ngày: 16/08/2021

35. Thông tư số 06/2021/TT-NHNN ngày 30/06/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày: 16/08/2021

36. Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Hiệu lực từ ngày: 22/08/2021

37. Thông tư số 53/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Hiệu lực từ ngày: 23/08/2021

38. Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Hiệu lực từ ngày: 25/08/2021

39. Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/07/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Hiệu lực từ ngày: 25/08/2021

40. Thông tư số 09/2021/TT-NHNN ngày 07/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

Hiệu lực từ ngày: 25/08/2021

41. Thông tư số 80/2021/TT-BQP ngày 08/07/2021 của Bộ Quốc phòng quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Hiệu lực từ ngày: 25/08/2021

42. Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Hiệu lực từ ngày: 27/08/2021

43. Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Hiệu lực từ ngày: 28/08/2021

44. Thông tư số 59/2021/TT-BTC ngày 14/07/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Hiệu lực từ ngày: 30/08/2021./.

Các tin mới hơn
Thông báo:Kết quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022(23/06/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022(21/06/2022)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 5 năm 2022(20/05/2022)
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho Hoà giải viên ở cơ sở năm 2022(20/05/2022)
Trên 15.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (20/05/2022)
Các tin cũ hơn
Công bố kết quả đợt 1 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(11/08/2021)
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 của Bộ Tư pháp: Nhiều hoạt động thiết thực, điểm nhấn phù hợp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19(05/08/2021)
Quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(26/07/2021)
Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai(16/07/2021)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021(16/07/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín