Bổ trợ tư pháp
Kết quả công tác Bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
07/07/2020 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Sở và chức năng nhiệm vụ được giao, Công tác bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể

         1. Lĩnh vực Luật sư

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt độn, gồm 16 Văn phòng luật sư và 02 công ty luật( có 03 tổ chức hành nghề luật sư đang tạm dừng hoạt động); 10 Chi nhánh của Tổ chức hành nghề Luật sư. Số luật sư là thành viên Đoàn luật sư tỉnh là 48 người, trong đó: có 44 luật sư hoạt động tại các tổ chức HNLS, 3 luật sư hoạt động ngoài tỉnh, 1 luật sư chưa đăng ký hành nghề tại tổ chức nào.

Sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2019.  Tổng hợp và Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với Luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2019; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lươc phát triển nghề luật sư; Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 123 phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tham gia ý kiến gửi Bộ Tư pháp về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Thực hiện Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 02 tổ chức hành nghề luật sư và 01 chi nhánh của tổ chức HNLS; Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với 01 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, 01 luật sư hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; Đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 03 trường hợp.

6 tháng đầu năm 2020, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 173 việc, trong đó: tổ tụng 67 việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 86 việc, trợ giúp pháp lý 20 việc; doanh thu đạt 930,590 triệu đồng.

2. Lĩnh vực công chứng

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 20 tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động, gồm 02 Phòng công chứng và 18 Văn phòng công chứng. Số công chứng viên hiện đang đăng ký hành nghề tại các tổ chức HNCC là 43 công chứng viên. Toàn bộ 17 tổ chức hành nghề công chứng đều hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thực hiện yêu cầu công chứng nhanh chóng, thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian, chi phí.

Sở đã ban hành Quyết định phê duyệt công tác Công chứng năm 2020 của Phòng công chứng số 1, Phòng công chứng số 2. Quyết định kiểm tra tổ chức và hoạt động đối với 02 tổ chức hành nghề công chứng, phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra 02 tổ chức hành nghề công chứng. Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 03 Văn phòng công chứng; cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 3 văn phòng công chứng; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với 03 Văn phòng công chứng; Đăng ký hành nghề và cấp thẻ đối với 06 công chứng viên, cấp lại thẻ cho 5 công chứng viên; thu hồi thẻ Công chứng viên 03 trường hợp; ghi vào Sổ theo dõi tập sự hành nghề công chứng 10 trường hợp; đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm Công chứng viên 04 trường hợp; Đề nghị UBND tỉnh cho phép thay đổi nội dung Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng đối với 01 văn phòng công chứng. Thẩm đinh hồ sơ và Trình ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập 02 Văn phòng công chứng trên địa bàn huyện Gia Lộc và huyện Thanh Hà.

            Thực hiện nghiêm túc việc Cập nhật thông tin về các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên trang thông tin điện tử về công chứng của Bộ Tư pháp theo quy định. Thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng và người đăng ký tập sự hành nghề công chứng về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4; đồng thời lập danh sách 15 trường hợp đủ điều kiện đăng ký dự thi và gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

6 tháng đầu năm 2020 ( từ ngày 01/01 đến ngày 31/5), các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 25.777 việc công chứng, thu thù lao hơn 1,067 tỷ đồng, thu phí công chứng hơn 10,4 tỷ đồng; thực hiện chứng thực bản sao 29.244 việc, thu phí hơn 250 triệu đồng; chứng thực chữ ký 1.436 việc, thu phí 14,360 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 1,545 tỷ đồng.

3. Lĩnh vực đấu giá tài sản

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 10 tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, gồm 01 Trung tâm và 9 doanh nghiệp. Số đấu giá viên hiện đang đăng ký hành nghề tại các tổ chức là 20 người.

Sở đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác Đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản năm 2020.Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu giá tài sản năm 2019; Ban hành văn bản Hướng dẫn các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Thực hiện Báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đấu giá tài sản năm 2019 gửi Bộ Tư pháp theo quy định. Ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo, triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương và ban hành văn bản lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với Dự thảo. Công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản định kỳ trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp tổng hợp theo quy định. Cập nhật thông tin về tổ chức hàn nghề đấu giá tài sản và đấu giá viên trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

Kiểm tra tổ chức và hoạt động đối với công ty đấu giá hợp danh Toàn Nam 277 và ban hành kết luận kiểm tra theo quy định.

Tham gia ý kiến gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh liên quan đến các quyết định của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ban hành văn bản triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và gửi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Thông báo cho doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện việc xử lý tên gọi trùng, gây nhầm lẫn; xin ý kiến Bộ Tư pháp đối với trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thực hiện chuyển đổi nhưng gặp khó khăn trong việc đăng ký mã số thuế.

Thực hiện việc Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 2 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; cấp lại thẻ đấu giá viên đối với 02 trường hợp, thu hồi thẻ đấu giá viên đối với 1 trường hợp.

Thực hiện giám sát một số cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

         6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã tổ chức đấu giá thành 127 cuộc, trị giá 514,357 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 99,098 tỷ đồng.

4. Công tác Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh ban hành các văn bản triển khai công tác năm 2020:

+ Kế hoạch số 90/KH- HĐPHLN ngày 07/02/201920 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh về kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020.

+ Công văn số 519/HĐPHLN-TGPL ngày 19/5/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh về rà soát, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng phối hợp liên ngành.

+ Công văn số 574/HĐPHLN-TGPL ngày 28/5/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh về thống kê số liệu 6 tháng đầu năm 2020.

Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo về việc tổng kết thực hiện chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo,…. Xây dựng Kế hoạch công tác TGPL năm 2020 trình Sở Tư pháp phê duyệt.

6 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 01/01 đến ngày 31/5), Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thực hiện 242 vụ việc, trong đó: tư vấn 0 vụ việc; tham gia tố tụng 238 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 4 việc. Số vụ việc kết thúc trong kỳ báo cáo 85 việc.

- Hoạt động tham gia tố tụng: Trung tâm tích cực tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành ban hành một số văn bản triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng. Trung tâm luôn xác định nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm là tham gia tố tụng. Trên cơ sở sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Trung tâm phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh để cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính tại các giai đoạn tố tụng.

Số vụ việc tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2019: thụ lý 108 vụ; 6 tháng đầu năm 2020: thụ lý 127 vụ). Đặc biệt, số lượng vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện cũng tăng hơn so với cùng kỳ trước; diện người được TGPL được mở rộng, ngoài đối tượng người chưa thành niên là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự thì số vụ việc có đối tượng người nghèo, người có công với cách mạng, nhóm người có khó khăn về tài chính trong các vụ án dân sự, hành chính cũng tăng một cách đáng kể. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý nhận được sự đánh giá tích cực từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng và sự đồng tình, ủng hộ, phản hồi tốt từ phía người được TGPL.

- Hoạt động đại diện ngoài tố tụng:

Tổng số vụ việc thụ lý: 02 vụ việc (giảm 01 vụ việc so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Trợ giúp viên pháp lý thực hiện: 02 vụ.

5. Các lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp khác

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập với 25 giám định viên tư pháp, 25 người giám định tư pháp theo vụ việc; 3 quản tài viên đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân; 2 Văn phòng thừa phát lại với 4 Thừa phát lại đăng ký hoạt động; 01 hòa giải viên thương mại theo vụ việc; không có tổ chức trọng tài thương mại.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Kế hoạch thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Xây dựng Dự thảo Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh và xin ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan;

Tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Đăng ký 72 vi bằng cho các Văn phòng Thừa phát lại.

6. Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

          Bám sát chương trình kế hoạch công tác đã được phê duyệt và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Phòng Bổ trợ Tư pháp tiếp tục tập trung thực hiện tốt những công việc 6 tháng cuối năm, đó là: 

- Tham gia Tổ giám sát các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở theo kế hoạch.

- Kiểm tra về tổ chức và hoạt động Văn phòng công chứng Tứ Kỳ, Văn phòng công chứng Sinh Phúc, Văn phòng luật sư Chu Văn Chiến, Văn phòng Luật sư Sông Hồng, Văn phòng công chứng Bùi Văn Hản, Trung tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia tỉnh, công tác giám định tư pháp tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương; công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng.

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương trình UBND tỉnh ban hành.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn công tác giám định tư pháp, Tổ chức tập huấn pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Phối hợp với Đoàn Luật sư tổ chức giao ban công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư 6 tháng, năm; phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức giao ban định kỳ 6 tháng, năm.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý nhà nước lĩnh vực luật sư giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra tổ chức và hoạt động văn phòng công chứng Nguyễn Văn Quyến, Văn phòng công chứng Thành Đô, Công ty đấu giá hợp danh số 1 Thắng Lợi, Văn phòng luật sư Tâm Đức Phúc, Kiểm tra sau thanh tra tại Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành.

Các tin mới hơn
Một số điểm mới của Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư(12/07/2021)
UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương(30/06/2021)
Danh sách tập sự hàn nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 4 năm 2021(09/04/2021)
Thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chức lần thứ 4 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi(05/04/2021)
Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư(01/04/2021)
Các tin cũ hơn
Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp(12/06/2020)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp(11/06/2020)
Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.(18/05/2020)
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư cập nhật tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(14/05/2020)
Danh sách công chứng viên đăng ký hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 5 năm 2020(07/05/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín