NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025!
Lãnh đạo Sở Tư pháp
Lãnh đạo Sở Tư pháp
01/01/2018 12:00:00

Lãnh đạo Sở Tư pháp đã họp phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc, Phó Giám đốc Sở như sau

1. Đồng chí Ngô Quang Giáp-Giám đốc Sở:   

 

Số điện thoại: Cơ quan: 0220.3852.188
                          Di động :0904.467.325
Email: ngoquanggiap@haiduong.gov.vn

a)     Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cua Sở và Giám đốc được quy định trong Luật Tố chức Chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các văn ban quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b)     Trực tiếp chi đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

-    Xây dựng đề án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm;

-    Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ;

-     Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách tư pháp; thi đua khen thưởng; tài chính kế toán, quản trị hành chính; thống kê; văn thư lưu trữ, bảo mật; an ninh trật tự; hợp tác quốc tế; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật; công nghệ thông tin;

-    Công tác tổ chức cán bộ; thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chế độ lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; đánh giá công chức, viên chức hàng năm; thẩm định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các phòng ở các đơn vị sự nghiệp của Sở; quản lý hồ sơ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức;

-    Công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nội chính và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

-    Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật

-    Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, công chứng, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa phát lại, quản lý thanh lý tài sản, giám định tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm;

c)     Phối hợp, giữ mối quan hệ công tác giữa Sở Tư pháp với Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ; với các Sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan.

d)     Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và phân công trong lãnh đạo Sở.

đ) Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng bổ trợ tư pháp.

        e) Chỉ đạo công tác tư pháp của: Thành phố Hải Dương, Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành.
 
2. Đồng chí Lê Văn Ngoãn - Phó Giám đốc Sở:
 
Số điện thoại: Cơ quan: 0220.3838.638
Di động :0902.043.888
Email: levanngoan@haiduong.gov.vn  

a)     Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

-    Công tác xây dựng, tham gia, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

-    Công tác công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

-    Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

-    Xây dựng, củng cố đội ngũ công chức pháp chế chuyên trách, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương;

-    Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, chứng thực, bồi thường nhà nước và một số công tác tư pháp khác

-    Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng phối hợp của Sở và của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở.

b)     Phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Hành chính tư pháp.

c)     Chỉ đạo công tác tư pháp của các huyện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Miện.

 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Lãnh đạo Sở Tư pháp qua các thời kỳ(15/05/2017)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương