Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Lãnh đạo Sở Tư pháp
Lãnh đạo Sở Tư pháp
01/01/2018 12:00:00

1. Đồng chí Bùi Sỹ Hoàn-Giám đốc Sở: