Chuyển đổi số
Một năm “Hải Dương số”
24/03/2023 12:00:00

Từ Ngày Chuyển đổi số đầu tiên 26.3.2022, Hải Dương đã có những chuyển biến tích cực trên hành trình thực hiện chuyển đổi số.

Một năm trước, Hải Dương đã ban hành quyết định lựa chọn ngày 26.3 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số của tỉnh. Từ đó đến nay, hành trình chuyển đổi số của tỉnh đã ghi nhận nhiều nỗ lực cụ thể của các cấp, ngành cũng như sự chung tay vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh.