Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022
20/05/2022 07:54:05

I. vĂN BẢN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

1. Nghị quyết số 15/2022/UBTVQH15 ngày 16/02/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

II. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

2. Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại

Hiệu lực từ ngày 10/04/2022

3. Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22/02/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 15/04/2022

III. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

Hiệu lực từ ngày 15/04/2022

2. Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

Hiệu lực từ ngày 15/04/2022

IV. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN ngày 16/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

2. Thông tư số 10/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ Tài chính quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

3. Thông tư số 27/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

4. Thông tư số 02/2022/TT-BCT ngày 20/01/2022 của Bộ Công Thương về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

5. Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

6. Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

7. Thông tư số 09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

8. Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/04/2022

9. Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Hiệu lực từ ngày 04/04/2022

10. Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Hiệu lực từ ngày 09/04/2022

11. Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Hiệu lực từ ngày 15/04/2022

12. Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Hiệu lực từ ngày 15/04/2022

13. Thông tư số 06/2022/TT-BCT ngày 28/02/2022 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và là thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

Hiệu lực từ ngày 15/04/2022

14. Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 15/04/2022

15. Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/03/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Hiệu lực từ ngày 19/04/2022

16. Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/03/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

Hiệu lực từ ngày 25/04/2022

17. Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/03/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Hiệu lực từ ngày 28/04/2022

18. Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 18/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Hiệu lực từ ngày 05/04/2022.

Các tin mới hơn
Hải Dương triển khai xây dựng thí điểm mô hình điển hình về phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả năm 2023(29/03/2023)
Hội nghị của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp lấy ý kiến vào dự thảo Luật đất đai(01/03/2023)
Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(23/02/2023)
Triển khai lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023(17/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 02 năm 2023(14/02/2023)
Các tin cũ hơn
Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022(14/05/2022)
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở(25/04/2022)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"(19/04/2022)
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (15/04/2022)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022(21/03/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín