Hành chính tư pháp
Hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT
06/12/2022 10:50:43

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030, ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch, đẩy nhanh công tác số hóa dữ liệu hộ tịch[1]; phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an ban hành Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022 về việc thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 7430/VPCP-KSTT ngày 03/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; để bảo đảm dữ liệu trong CSDLHTĐT đầy đủ, chính xác, đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát, đối chiếu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Sổ hộ tịch, nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT theo Đề án 06 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chủ động thực hiện các hướng dẫn về việc rà soát dữ liệu trong CSDLHTĐT với sổ hộ tịch theo các Công văn Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã hướng dẫn;

2. Thực hiện nhiệm vụ số hóa dữ liệu hộ tịch:

- Đối với những địa phương đã được phê duyệt kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện số hóa: khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; sau khi nghiệm thu bảo đảm tính chính xác của dữ liệu số hóa, thực hiện cập nhật lên Hệ thống CSDLHT toàn quốc để khai thác sử dụng kịp thời.

- Đối với những địa phương chưa có kế hoạch, chưa được bố trí kinh phí thực hiện số hóa: đề nghị rà soát, thống kê đánh giá tình trạng Sổ hộ tịch và số lượng dữ liệu hộ tịch tương ứng hiện đang lưu giữ, bảo đảm sẵn sàng phối hợp với cơ quan công an triển khai việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQGVDC sau khi Bộ Tư pháp thống nhất với Bộ Công an về quy trình và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai.

(Việc phối hợp nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQGVDC chỉ thực hiện đối với 04 loại Sổ hộ tịch cơ bản (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi), do đó, đối với các loại Sổ hộ tịch khác, Sở Tư pháp vẫn cần chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt thực hiện số hóa, quy trình số hóa này cần lưu ý sử dụng dữ liệu hộ tịch đã được nhập trên nền tảng CSDLQGVDC và được gán số định danh cá nhân để giảm bớt thao thác nhập dữ liệu).

3. Phối hợp với cơ quan công an cấp xã thực hiện việc kiểm tra, xác minh, xử lý đối với những trường hợp dữ liệu hộ tịch có sai khác trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC theo hướng dẫn tại Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022 (gửi kèm theo).[1] Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022, Công văn số 354/HTQTCT-HT ngày 13/5/2022, Công văn số 691/HTQTCT-HT ngày 23/8/2022


CV 1104./quy trinh 1050.
Các tin mới hơn
Bổ sung quy định thời hạn giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Pháp(31/01/2024)
Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nuôi con nuôi(28/11/2023)
Danh sách Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện(14/11/2023)
Triển khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước(16/10/2023)
Triển khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (16/10/2023)
Các tin cũ hơn
Một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử(06/12/2022)
Một số quy định của pháp luật về chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được sử dụng ở Việt Nam. (30/11/2022)
Hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực đối với Văn bản thỏa thuận sử dụng lối đi chung(30/11/2022)
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHỨNG THỰC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI, GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI(30/11/2022)
Triên khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (27/10/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH