Tin tức, sự kiện
Tiểu sử và Chương trình hành động của 03 công chức Sở Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 4
15/05/2021 12:00:00

Đơn vị bầu cử số 04 gồm huyện Ninh Giang, huyện Thanh Miện và huyện Bình Giang có 4 người ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó có 03 công chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, gồm: Ông Bùi Sỹ Hoàn - Giám đốc Sở; ông Phạm Công Tân - Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật; ông Nguyễn Duy Hiển - Phó Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật.

    I. Tiểu sử và Chương trình hành động của ông Bùi Sỹ Hoàn - Giám đốc Sở Tư pháp
    1. Tiểu sử:
 
 
      2. Chương tình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV
     Thứ nhất: Gắn bó chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, đặc biệt là cử tri của tỉnh Hải Dương và cử tri của đơn vị bầu cử số 4 nhằm tìm hiểu, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như những bức xúc, trăn trở, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân để phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội, giúp Quốc hội ban hành những chủ trương, quyết sách sát hợp với tình hình kinh tế – xã hội, nhất là chính sách, chủ trương liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, đào tạo nghề, tạo việc làm mới, giảm nghèo, bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Cùng với đó, bản thân cũng sẽ tích cực kiến nghị, đôn đốc, giám sát chính quyền các cấp giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri đảm bảo tiếng nói của cử tri tới được đúng địa chỉ, khúc mắc của cử tri được nghiên cứu và giải quyết thỏa đáng, lợi ích chính đáng của cử tri được tôn trọng và bảo vệ.

Thứ hai: Tích cực góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển bền vững, hiện đại, văn minh qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân bằng cách tham gia xây dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; Khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh, bền vững; Cơ cấu lại nền kinh tế với mục tiêu thành Tỉnh phát triển xanh, sạch, thông minh, hiện đại, bền vững dựa trên các trụ cột công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao;

Xử lý triệt để các vấn đề tồn tại về công tác quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng theo nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và nhà nước; xây dựng quan hệ xã hội lành mạnh.

Thứ ba: Tích cực tham gia xây dựng và giám sát thi hành pháp luật, đề xuất tập trung sửa đổi, xây dựng mới các đạo luật có liên quan chặt chẽ đến đời sống của nhân dân bảo đảm minh bạch, toàn diện, dễ tiếp cận, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sinh sống cũng như kinh doanh, phát triển sản xuất.

Cùng với đó, sẽ đề nghị Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả việc thi hành pháp luật ở những lĩnh vực mà nhân dân quan tâm như: nước sạch nông thôn, an toàn thực phẩm; hàng giả, hàng kém chất lượng; rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phòng chống tham nhũng; giám sát thực hiện pháp luật về đất đai để bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi…

Thứ tư, Tích cực nghiên cứu, tham gia kiến nghị với Quốc hội xem xét, xử lý các vấn đề quan trọng của đất nước như giữ vững chủ quyền quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, lãng phí; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của đất nước; tập trung ngân sách để ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân; thúc đẩy các chương trình xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hỗ trợ, chăm sóc người có công...

 
     II. Tiểu sử và Chương trình hành động của ông Phạm Công Tân - Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật
     1. Tiểu sử:
 
  
      2. Chương tình hành động nếu được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV
      Thứ nhất: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.
     Thứ hai: Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Do vậy tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực để từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực để thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

Thứ ba: Bản thân có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và thường xuyên dành thời gian để tiếp xúc với cử tri, với nhân dân để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan nhà nước, với các tổ chức hữu quan.

Thứ tư: Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng luật pháp từ thực tiễn của đời sống nhân dân. Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu. Thực hiện trách nhiệm với cử tri, với nhân dân trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Việc gì có lợi cho dân, cho đất nước thì quyết tâm làm, việc gì có hại cho dân, cho đất nước không được làm.

 Thứ năm: Tham gia tích cực vào công tác lập hiến, lập pháp góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có chất lượng, bám sát yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho các hoạt động của đất nước, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mong mỏi của cử tri cả nước; tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, chú trọng đến chính sách đất đai, tài chính, thuế, chính sách đối với người có công, vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường, nông nghiệp, nông thôn và cuộc sống của nhân dân…Những nội dung trong công việc chuyên môn liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước.
 
 
     III. Tiểu sử và Chương trình hành động của ông Nguyễn Duy Hiển - Phó Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật
      1. Tiểu sử:
 
 
         2. Chương tình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV
         Thứ nhất, Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội với tư cách là ĐBQH như: tham gia có chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát của Quốc hội.

Thứ hai, sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa của Quốc hội, trong đó lưu tâm đến những luật còn thiếu, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật còn chồng chéo, không phù hợp nhằm tạo dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội như: phát triển kinh tế, phục vụ hội nhập văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm, … nhằm hướng tới bảo vệ quyền công dân, quyền con người, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Nhà nước, các tổ chức.

Thứ ba, về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tâm huyết, thể hiện bản lĩnh của người ĐBQH trong quyết định các chính sách về xây dựng nền quốc phòng, an ninh; quyết định đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước; các quyết sách nhằm phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, kiều bào, người có công, nhóm người yếu thế trong xã hội, quyết định về xây dựng bộ máy Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; quyết sách về đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính nhằm xóa bỏ những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, hách dịch với nhân dân. Trước khi quyết định các vấn đề quan trọng, bản thân sẽ nghiên cứu kỹ, đảm bảo các quyết định đó phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Thứ tư, về giám sát tối cao của Quốc hội: sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Đoàn ĐBQH. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay nhân dân trong tỉnh ta cũng như cả nước đang quan tâm như: Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư; các chính sách về an sinh xã hội, về dân tộc, tôn giáo, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm cho người lao động, vấn đề bình đẳng giới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm, sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri nhằm thu thập và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm của Trung ương. Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước, trong và sau kỳ họp.

 
Các tin mới hơn
LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19(30/07/2021)
Thành phố Hải Dương tạm dừng kinh doanh dịch vụ ăn uống, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng(30/07/2021)
Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới(29/07/2021)
UBND tỉnh họp trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19(28/07/2021)
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19(28/07/2021)
Các tin cũ hơn
Khai trương Trang thông tin điện tử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hải Dương(01/05/2021)
Hải Dương: Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới(15/04/2021)
Từ ngày 18/3/2021 đến hết ngày 31/3/2021, Hải Dương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ(18/03/2021)
Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương(11/03/2021)
Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ của Huyện ủy Cẩm Giàng(11/03/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín