Cải cách hành chính
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
04/01/2021 12:00:00

Để tiếp tục triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh một cách liên tục, thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu quả, ngày 28/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4747/KH-UBND về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021.

Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021 gồm các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của các bộ, ngành và của tỉnh về công tác CCHC;

- Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Góp phần thực hiện thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh. - Cải thiện và nâng cao sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xây dựng các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2021 phải đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 thành các nhiệm vụ cụ thể thực hiện CCHC trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

- Triển khai đúng, đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục lấy CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

II. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

b) Triển khai Kế hoạch CCHC năm của tỉnh, thực hiện bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

c) Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập trung tuyên truyền các nội dung về dịch vụ hành chính công.

d) Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC thể hiện trong quy chế của cơ quan, đơn vị.

đ) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ.

e) Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan, đơn vị; Tiếp tục tổ chức chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã.

g) Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo định kỳ.

2. Cải cách thể chế

a) Hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh phù hợp với các quy định của Trung ương mới ban hành và điều kiện thực tế của tỉnh.

b) Thực hiện tốt và hiệu quả việc kiểm tra thực hiện VBQPPL của tỉnh.

c) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng VBQPPL theo hướng chặt chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, áp dụng kỹ thuật soạn thảo VBQPPL; tăng cường tham vấn ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức và xã hội trong quá trình xây dựng và ban hành VBQPPL, bảo đảm tính minh bạch, tính nhất quán, ổn định và dự đoán được của pháp luật.

d) Tiếp tục thực hiện việc xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các TTHC, các quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

b) Tổ chức tiếp nhận, xử lý giải quyết đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC kịp thời, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

c) Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC.

d) Xây dựng và tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm quy định.

b) Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức bên trong các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

c) Chỉ đạo, triển khai Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chú trọng thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý, nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã.

5. Cải cách công vụ

a) Tiếp tục hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, khoa học; nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, cho cán bộ, công chức, viên chức.

d) Đổi mới, nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục tiêu đánh giá đúng người, đúng việc và khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

đ) Tiếp tục thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan gắn với Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Cải cách tài chính công

a) Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo chi thường xuyên; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước. Chủ động tổ chức điều hành ngân sách gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương đảm bảo tính ổn định, bền vững của ngân sách địa phương trên cơ sở bám sát điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách được giao; Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; Thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước tập trung, sử dụng hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

b) Xây dựng Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 trình HĐND tỉnh phê chuẩn.

c) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung, một số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

d) Nghiêm túc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các Nghị định khác của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo Nghị đinh số 32/2019/NĐCP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. đ) Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về công khai ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng NSNN thông qua công tác chấm điểm chỉ số tiết kiệm chi thường xuyên.

e) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài sản công; rà soát, tham mưu ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

a) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả, gắn kết hơn nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số.

b) Tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành; tăng cường việc số hóa một số cơ sở dữ liệu nhất là việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin.

c) Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên mức độ 4 nhằm chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

d) Duy trì và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời gắn kết chặt chẽ với công tác CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức. (Có các Phụ lục chi tiết các nhiệm vụ, Đề án triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 kèm theo)

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo thực hiện CCHC hàng quý, 6 tháng, năm: trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.

2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ tổng hợp kết quả triển khai nội dung CCHC thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện, gửi báo cáo chuyên đề về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp): gửi trước ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo.

3. Thời điểm chốt số liệu của từng loại báo cáo cụ thể như sau:

- Báo cáo Quý I/2021: thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021: thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021.

- Báo cáo Quý III/2021: thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021.

- Báo cáo tổng hợp năm 2021: thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021.

 IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC do ngân sách tỉnh cấp, được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện công tác CCHC theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh. 6

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Là cơ quan thường trực về công tác CCHC, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC theo Kế hoạch này; chủ trì, giúp Hội đồng thẩm định cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chỉ số CCHC của UBND tỉnh; triển khai các nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy và cải cách công vụ; phối hợp Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh dự toán sử dụng kinh phí CCHC của tỉnh năm 2021.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng (chậm nhất trước ngày 25 của tháng cuối quý) và năm (chậm nhất trước ngày 25 tháng 12) tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình, kết quả công tác CCHC trên phạm vi toàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch CCHC tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

2. Văn phòng UBND tỉnh

 Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hoá thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; điều hành chặt chẽ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đảm bảo nhanh chóng, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong CCHC trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp

Có trách nhiệm chủ trì triển khai nhiệm vụ cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai áp dụng, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO của các cơ quan, đơn vị.

7. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về CCHC; Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021, bố trí kinh phí triển khai thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

- Tăng số lượng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 gắn với công tác thông tin, tuyên truyền và khuyến khích người dân tham gia.

- Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường; kết nối gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

- UBND cấp huyện triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện việc đánh giá chấm điểm xác định kết quả Chỉ số CCHC của UBND cấp xã trên địa bàn.

- Đối với cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ đã giao trong Kế hoạch này.

8. Các cơ quan thông tin truyền thông: Đài Phát thanh

- Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xác định việc tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin để CB, CCVC và nhân dân nhận thức đúng về công tác CCHC, trên cơ sở đó tham gia thực hiện tốt hoặc giám sát về công tác CCHC cũng như hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan liên quan để thực hiện tuyên truyền về CCHC bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trên đây là Kế hoạch CCHC nhà nước của tỉnh Hải Dương năm 2021, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ - cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 

Các tin mới hơn
Bộ, ngành Tư pháp: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành(19/08/2021)
Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển, kỳ tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021(24/06/2021)
Các tin cũ hơn
Sở Tư pháp điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm công chức(01/01/2021)
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức(20/08/2020)
Chữ ký số và xác thực điện tử: 5 năm phát triển và triển vọng(28/11/2019)
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với Sở Tư pháp(30/10/2019)
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn tin học năm 2019(21/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín